Browsing Tag

goal

Self-development

MINIMIZE YOUR TO-DO LIST & GET MORE THINGS DONE

This might sound very counterintuitive, but just hear me out and let me explain how minimising your to-do list can help you get more things done

I want to start out with sharing this quote with you:

“We tend to overestimate what we can do in a day and underestimate what we can do in a year” – unknown

We often tend to think that we want to do XY & Z within a day, and write down the longest to-do list and then get disappointed with ourselves when we don’t get half of it done. Which is highly unmotivating if you keep doing this to yourself.

But we often tend to forget, the compound effect of doing small things over a longer period of time.

So instead of overwhelming yourself within each day, try to just do 3 important things for each day – and then everything else the you do in addition to that is just an extra success!

Over time you won’t feel as overwhelmed each day, and the act of accomplishing what you’ve set yourself up for gives you even more drive and motivation.

And remember to have long-term perspective. I know the feeling of wanting to have it all done NOW, but think long-term and then think about the small steps you can take each day that will help get you closer towards your overall goal.

Exercise for you:
Write down a bigger goal that you have. Then think about all the small things you can do to help you reach that goal – and then start doing these things consistently.

Inspiration

WRITE IT DOWN

Et af de mest simple, men bedste råd jeg kan give, er at skrive ting ned.

Det kan være at skrive dine mål og drømme ned, dine to-do lister, eller dine tanker og bekymringer og selvfølgelig også hvad du er taknemmelig for.

Man kan tænke “er det virkelig nødvendigt at skrive det ned? Kan jeg ikke bare tænke på det i hovedet?“.

Nej. Er du klar over hvor mange tanker der farer igennem dit hoved dagen lang, og hvis du skal holde styr på planer, bekymringer og to-do lister, så fylder det hele dit hoved op indtil du til sidst kammer over.

Derfor, skriv det ned. Du kan enten have én notesbog til alting, eller separate notesbøger til henholdsvis drømme, taknemmelighedslister, to-do lister osv. Men bare sørg for at få tømt dit hoved og skrevet det ned.

Du kender måske det med at du skal til at sove, men kan ikke rigtigt falde i søvn på grund af de tusinde ting du skal huske, eller de mange bekymringer du har i dit hoved? Istedet for at ligge og gruble over det og ikke kunne falde i søvn, prøv istedet for at skrive det ned og få det ud af hovedet.

Hvad angår mål og drømme, så viser et studie at man kommer 42 % nærmere på faktisk at realisere sine drømme og mål ved at skrive dem regelmæssigt ned. Der er også lavet undersøgelser omkring at hvis du er nervøs for fx en eksamen, så det at skrive dine bekymringer ned kan faktisk forbedre din tilværelse og din præsentation.

Så det er et simpelt, men virkelig effektivt middel. Alt du behøver er noget at skrive på, eller du kan skrive det ned på din computer eller mobil hvis du vil (men jeg synes nu der er noget helt særligt og nærmest terapeutisk over at skrive ting ned på papir).

Skriver du allerede ting ned? Og i så fald, hvilke ting skriver du ned?

English:
One of the most simple, but best advice that I can give you, is to write things down. 

It can be your goals and dreams, your to-do lists, or your thoughts and worries and of course what you are grateful for.

Then you might think “but is it really necessary that I write it down? Can’t I just think about it in my head?”.

No. Do you know how many thoughts run through your head every single day, and if you need to keep track of your plans, worries and to-do lists, then it will fill up your entire head and it will eventually become too much for you.

Therefore, write it down. You can either keep one notebook for everything, or separate notebooks for dreams, gratitude lists, to-do lists etc. Just make sure to empty your head and write it down.

You might know the feeling of going to sleep, but you can’t really fall asleep because you have thousand of things to remember, or you have a lot of things that worries you on your mind? Instead of lying and thinking about all of these things and not being able to fall asleep, just try to write it down and empty your head.

When it comes to goals and dreams, a study has shown that you become 42 % more likely to achieve your goals and dreams if you write them down on a regular basis. There has also been made another study showing that if you are nervous for fx an exam, then writing down your worries can actually reduce anxiety and help improve your performance on the exam

So it is a simple, yet effective tool. All you need is something to write on, or you can write it on your computer or phone if you like (but I think there is something very special and almost therapeutical about writing things down on paper).

Do you already write things down? And if you do, which things are you writing down?


Read also:
Improve your life by simplifying it

Inspiration

HOW TO SET GOALS AND ACHIEVE THEM

Nyt år, nye mål, nye drømme! Så blev det 2017, dagen i går brugte jeg på at ligge på langs på sofaen hele dagen og se film og sove. Jeg drikker stort set aldrig, og når jeg så gør, så rammer det hårdt, så jeg var mildest talt træt i går. Men, i dag er jeg frisk, og jeg er SÅ klar på det nye år! Jeg har store ambitioner både mht. træning og smidighedsforbedring, jeg vil være mere ude i naturen, jeg vil lave flere blogindlæg og videoer og meget mere. Men, nok kan det være godt at have mange tanker om hvad man gerne vil og hvad man går og drømmer om – men det sker sgu bare ikke, hvis man ikke laver sig nogle realistiske planer for hvordan man vil realisere sine mål og drømme.

Jeg har efterhånden læst og set en del videoer omkring det med at opnå sine mål (for sådan noget interesserer mig voldsomt meget). Så det tænkte jeg, at jeg ville dele lidt ud af her, og måske inspirere nogle af jer, til at sætte jer nogle mål og gå efter at opfylde dem.

1. Find ud af hvad du vil, og hvorfor du vil det
En ting er at sige at man gerne vil noget. Men en anden ting er at finde ud af, hvorfor man egentlig vil det? Hvad er det der gør at du gerne vil det her? Vil det bringe dig noget godt i livet? Hjælper det dig? Skriv ned hvilke ting du gerne vil opnå, og skriv samtidig ned hvorfor du gerne vil opnå det. Dette hjælper dig med at finde motivationen til at blive ved med at prøve at opnå dit mål, fordi du har en specific grund til hvorfor at du gerne vil gøre det.
For eksempel, så vil jeg gerne få gået flere ture og være mere ude i naturen. Men hvorfor vil jeg dette? Dette vil jeg fordi, det for det første er meget sundt og godt for os at få frisk luft, og solskin, men også fordi at hver gang jeg er ude i naturen, så bliver jeg fyldt op med glæde. Underligt nok, kan det alligevel være svært at tage mig sammen til at gøre dette, selvom jeg ved hvor meget jeg vil få ud af det.

2. SMART planlægning
Har du nogensinde hørt om ‘SMART’ mål? SMART står for Specific, Measurable, Achieveable, Relevant og Timely. Når du sætter dig selv nogle mål, kan du altså gøre brug af SMART målsætningen. Dette gør du ved at tænke over, at dine mål skal være specifikke. Det skal altså ikke være noget så flyvsk som ‘jeg vil gerne blive bedre til at træne’, nej, istedet skal du fx skrive ‘jeg vil træne 4 gange om ugen’. Dette hænger også sammen med det næste punkt ‘Measureable’, hvis du skriver at du vil træne 4 gange om ugen, så er det også nemt at holde styr på, om du faktisk får gjort dette. Næste punkt er achieveable, her skal du tænke over, at dine mål også skal være realistiske, man må godt drømme stort, men vær også realistisk. Det næste punkt, hænger sammen med det jeg skrev ovenover – dine mål skal være relevante for dig. Er det faktisk noget du gerne vil og hvorfor vil du det? Det sidste punkt omhandler tid. Sæt dig selv en tidsfrist for hvornår du vil nå dine mål, for ellers har du ikke noget konkret at gå efter.

3. Bryd dine mål ned til mindre mål
Når du har fået skrevet dine ‘SMART’ mål, så er det tid til at gøre det mere håndterbart for dig selv – at gøre det lettere at gå til. En ting er at man gerne vil ‘rejse til Thailand’, for at tage et eksempel. Men det er dyrt at rejse til Thailand, og du kommer ikke dertil, hvis du ikke har pengene. Derfor skal du bryde dit store mål (rejse til Thailand) ned til mindre mål, såsom ‘spar 1000 kr. op hver måned’. Ved at lave små delmål, som er lettere at gå til, hjælper dette dig med at komme nærmere og nærmere dit store mål, uden at det hele bliver for overvældende og totalt urealistisk for dig.

4. Visualiser
Det næste jeg har i tankerne omkring at opnå sine mål, er at visualisere. Lav for eksempel et vision board, hvor du klipper billeder og ord ud, af dine drømme. Kig på dette dagligt, og forestil dig at du allerede har opnået dine mål og drømme. Dette kan hjælpe dig med at holde motivationen, og hjælpe dig med at opnå dine mål.

5. Gå igang!
Det aller sidste der skal til for at du kan begynde at opnå dine mål, er at begynde! Gå igang! Start nu, ikke i morgen, men nu. Få styr på dine delmål, og gå igang.

Jeg håber at I derude kan bruge nogle af disse tips til noget, og lad os gøre en indsats for at opnå vores mål og drømme! Hvis I har flere gode tricks til hvordan man kan holde styr på sine mål og realisere dem, så skriv endelig i kommentarfeltet!

New year, new goals, new dreams! Then it became 2017, and I spend all day yesterday on lying on my couch watching movies and sleeping. I almost never drinks, so when I do, it hits me pretty hard, and I was so tired yesterday. But, today I’m feeling a lot more fresh and I’m SO ready for the new year! I’ve big ambitions both when it comes to training and my flexibility, I want to get more out in nature, and I want to make more blog posts and videos and much more. But, although it is good to have a lot of thoughts about what you dream about – it just ain’t gonna happen, if you don’t make some realistic plan for how you actually want to achieve your goals and dreams.

I’ve through the years read and watched a lot of videos about how to achieve your goals (because I’m damn interested in those kind of things). So I thought I would share some of it, and maybe inspire some of you, to set some goals and go after them.

1. Find out what you want, and why you want it 
One thing is to want something. But another thing is to figure out why you really want it? What is it that makes you want it? Will it bring you anything good in your life? Does it help you? Write down the things you want to accomplish and also write down the reasons for why you want to accomplish it. This will help you find the motivation to keep on trying to reach your goal, because you now have a specific reason for why you want to do it. For example, I want to walk and be more out in the nature. But why do I want this? This I want because, it is healthy and good for us to get some fresh air and sunshine, but also because every time I’m outside in the nature, it just fills me up with joy. Strangely enough, it can be really difficult to pull myself together and go for walks, even though it is something that I enjoy doing.

2. SMART planning
Have you ever heard about ‘SMART’ goals? SMART stands for Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely. When you set yourself a goal, you can use the SMART goal setting method. This you do, by thinking about that your goals should be specific. It cannot be something such as ‘I want to become better at training’, no, instead you need to say, fx, ‘ I want to train 4 times a week’. This also connects with the next point, ‘Measurable’, if you write that you want to work out 4 times a week, it is easy to keep track on if you are getting this done. Next point is achievable, here you need to think about if your goals are realistic, it’s okay to dream big, but be realistic. The next point, is connected to what I wrote above – your goals need to be relevant for you. Is this actually something you want and why do you want it? The last point is about time. Give yourself a time limit, a deadline, for when to reach your goals, because else you won’t have anything concrete to go after. 

3. Break down your goals into minor goals 
When you have written down your SMART goals, it is time to make it all more easy to get to action for yourself. One thing is to write ‘I want to travel to Thailand’, for example. But, it is expensive to travel to Thailand, and you won’t get there if you don’t have any money. Therefore you need to break down your bigger goal (travel to Thailand) into some minor goal, such as ‘save up 150 euros per month’. By making smaller goals, it makes it easier to take action, which will help you get closer to your bigger goal, without it getting too unrealistic and overwhelming. 

4. Visualize 
The next thing I have in mind to reach your goals, is to visualize. You can for example make a vision board, where you cut out pictures and words of your dreams. Look at your vision board daily, and imagine that you already have achieved your dreams and goals. This can help you keep the motivation, and help you reach your goals.

5. Take action!
The last thing that you need to do to reach your goal, is to start! Take action! Begin now, not tomorrow, but now. Make your minor goals clear, and begin. 

I hope that some of you out there can use these tips to anything, and then let’s make an effort to achieve our goals and dreams! If you have any more good tricks on how to keep track on your goals and how to reach them, please write a comment in the comment section!

 

 

 

 

Inspiration

How to save money

Skærmbillede 2016-04-18 kl. 15.55.39Jeg synes at jeg har været ret god de sidste mange år til altid at spare op, måske det også skyldes opdragelse af min far som går meget op i at have styr på sin økonomi – hvilket jeg jo kun kan takke ham for i dag. Jeg kan godt lide at spare op, da jeg så kan bruge flere penge på de ting jeg virkelig elsker – og for mig, er det at rejse. Jeg vil tusinde gange hellere bruge penge på en ferie, end på tonsvis af tøj og byture. Der er man jo hver især forskellige, men jeg synes at man skal gøre op med sig selv, hvad man bliver mest glad af, og så bruge sine penge på netop det.

I think I have been very good at saving my money for the last couple of years, maybe because of how my dad has raised me to always have a good economy – which I am truly grateful for today. I like saving up, because that means that I can spend more money on the things that I truly love – and for me that is traveling. I would much rather spend money on a vacation, than on lots of clothes and party trips. But, we are all different, and I think you should decide with yourself what makes you the most happy, and then spend your money on exactly that.

Tips til at spare penge:
Hav et mål: gør op med dig selv, hvad du vil bruge dine penge på. Skriv det ned, hvis du for eksempel gerne vil spare penge op til at du kan komme ud på en større rejse – så skriv ned at du gerne vil ud på denne rejse, og hver gang du så skal til at foretage dig et impuls køb, så tænk på dit større mål, og hvad du ville blive mest glad for. Oftest hjælper det mig til at droppe at købe et stykke tøj eller andet, hvis jeg tænker på at hvis jeg istedet for sparer pengene op, så kan jeg hurtigere komme ud og rejse igen.

Brug kun penge på det nødvendige: man kan hurtigt komme til at købe en bluse, selvom man har 10 andre, eller at købe noget hurtigt frokost på farten, selvom man har mad hjemme i køleskabet. Selvfølgelig er det okay at bruge penge på andre ting end det højst nødvendige engang imellem, men nogle gange kan det hurtigt tage overhånd og så må man lige stoppe sig selv mens man er igang med det, og spørge sig selv om det virkelig er noget man har behov for.

Lær at sige nej til andre: noget af det jeg kan have sværest ved, kan være at sige nej til andre. Det kan være dine veninder der spørger om du vil med ud og rejse, eller bare med på en masse café ture – og det er jo også virkelig hyggeligt, og bestemt noget man skal tage tid til også. Men hvis du har et mål om, for eksempel som jeg har lige nu om at komme til New York, så nytter det ikke noget at jeg siger ja til en lille sommerferie tur med mine veninder, for så ryger der jo også lige en tusinde kroner på det, og New York ville dermed ryge længere væk. Så det er okay at sige nej tak engang imellem. Hvis nu det var en café tur dine veninder spurgte om du ville med på, så kunne du også foreslå at i istedet for splittede regningen og lavede mad sammen hjemme hos en af jer.

Tips for saving money:
Have a goal: decide with yourself what you want to spend your money on. Write it down, if you for example wants to go on a bigger vacation, then write down that you want to go to this specific destination and overtime you are about to impulse shopping, think about your bigger goal, and what would make you the most happy. It helps me to stop, for example online shopping, when I think about the travel I could go on instead, if I saved up those money.

Spend only on essentials: it is easy to go buy a shirt because it looks pretty even if you have 10 others, or to buy some quick lunch on the go even though you have food in the fridge. Of course it is okay to buy some impulse stuff once in a while, but some times it can get out of control, and you need to stop and ask yourself if you really need it. 

Learn to say no to others: some of the hardest thing to do for me, is to say no to others. It could be your friends asking if you want to go travel or go to a café – which is amazing and definitely something you should make time for as well. But if you have a goal, for example like I have right now about going to New York, then it does not work if my friends asks me if I want to go on a summer vacation with them, which would cost a lot of money as well, and then New York would just be further away. So it is okay to say no sometimes. And if your friends want to go to a café, then suggest instead if you could buy food and make dinner at home and just split the bill.

I hope you could use some of these tips and please let me know if you have any good saving tips!