Browsing Tag

goals

Self-development

USE ACTION TO CURE FEAR

Do you have big dreams and goals, that at times seems so big that you become completely paralysed about what to do? Use action to cure fear! ✨

Not that long ago I read two books that have motivated me even more to start taking more action towards my dreams. One was “The Magic of Thinking Big” by David Schwartz and the other was “Eat that Frog” by Brian Tracy. Both books have reminded me of the magic of taking action!

We often tend to overthink, worry and build up things in our heads, and even though it might be things we want to do, or we just tell ourselves that they are too difficult, we build them up and end up procrastinating out of fear of doing the thing.

You probably already know the feeling. You have a big dream, but it might be so big that you get completely paralysed as to what to do to even achieve that big dream, that you end up doing nothing at all.

Here comes the lesson: “Action cures fear“, as David Schwartz says in his book. Take action, and the fear will go away. And, as I’ve talked about a thousand times before – taking action towards big dreams can be completely overwhelming, but if you break down your big goal into smaller, more actionable steps, and then just start taking one step, and then the next and then the next – eventually you will get there!

If you’re reading this post, take this as a sign to begin to TAKE ACTION on your dreams and goals! Write down the big dream, and write down all the little things you can start doing that will help you get closer towards that goal ✨

Happiness Inspiration Sustainable & Conscious living

FIND OUT WHAT YOU DREAM OF AND MAKE A VISION BOARD

Kender du til vision boards? Eller sagt på dansk ‘visions tavle’. Det går i al sin enkelthed ud på at du finder en masse billeder som inspirerer dig, og at du finder billeder af ting (oplevelser, rejser, ting osv.) som du gerne vil have ind i dit liv. Herefter laver du en collage, enten på computeren eller på god gammeldags manér med saks og lim og papir i fysisk form.

Jeg har lige læst Hella Joof’s bog ‘papmaché reglen’ (I know, I’m late to the party!) men den er fantastisk og hylende morsom – og en af reglerne i denne bog er pizza-reglen. Når du ringer og bestiller en pizza, så ved du hvad du gerne vil have og det er det du ringer og bestiller. Det samme gør sig gældende for livet. Du skal vide hvad du gerne vil have, før du kan få det.

Så sæt dig ned og find først ud af hvad det er du egentlig gerne vil i livet. Ikke hvad andre gerne vil have dig til, eller hvad samfundet gerne vil have dig til. Nej. Hvad DU gerne vil have her i livet. Nogle drømmer om store huse, andre bare 30kvm og muligheden for at rejse jorden rundt. Nogle drømmer om ferier i Marokko, mens andre drømmer om ferie i Danmark.

Du skal altså finde ud af hvad du gerne vil have her i livet. Start med at skrive det, og virkelig tænk over det.

Herefter skal du igang med at finde billeder – for hvis du laver et vision board af dine drømme, så kan du kigge på det hver evig eneste dag og blive mindet om hvad det egentlig er, du gerne vil have her i livet. Prøv det, det er sjovt og inspirerende!

På billedet kan du se en lille skitse af mit nuværende vision board – og så kan du jo gætte på hvad jeg går og drømmer om!

Have you heard about vision boards? In all its simplicity it’s about finding a lot of pictures which inspire you, or pictures of things you want (experiences, travels, things etc.) in your life. After this you make a collage, either on your computer or in an old-fashioned manner with scissor, glue and paper in a physical form.

I’ve just read this Danish book written by Hella Joof and it’s amazing and so fun – one of the ‘rules’ in the book is the pizza-rule. Whenever you call and order a pizza, then you know what you want and this is what you call and order. The same rule applies for your life. You need to know what you want, before you can get it.

So sit down and first figure out what it actually is that you want in life. Not what others want you to, or what society tells you to do. No. What YOU want in this life. Some dream of big houses, others just of small places and the ability to travel the world. Some dreams of vacations in Morocco, others just of a holiday in Denmark.

You need to figure out what it is that you want in your life. Begin writing it down, and really think about it.

Afterwards you need to start finding pictures – because if you make a vision board containing your dreams, then you can look at it every single day and get reminded of what it actually is that you want in this life. Try it, it’s fun and inspirering!

On the collage you can see a little sketch of my current vision board – and then you might guess what I’m currently dreaming about!


Read also:
The Law Of Attraction

 

Inspiration

THE LAW OF ATTRACTION

Jep, nu vil jeg snakke om noget lidt mere langhåret og måske en smule hippie-agtigt, men noget som jeg bare er elle vild med. Men nu har jeg også altid været vild med det lidt magiske, jeg slugte Witch-bladene da jeg var yngre og Harry Potter er, og vil altid være, mine favorit bøger og film! Vi skal nemlig snakke om The Law of Attraction.

Tilbage i 2012 var jeg i London med min familie, og jeg kom forbi en boghandel (“kom forbi”, rettere sagt, jeg gik ind i boghandelen, fordi jeg elsker bøger og at bruge tid i en boghandel har altid været et af mine favorit steder at være). Men, inde i boghandelen fandt jeg bogen ‘The Secret’ af Rhonda Byrne. Jeg samlede den op, for bogen så så magisk ud, og jeg var sikker på at dette var en fiktionsbog. Men nej, dette viste sig at være en selvudviklings bog i den lidt mere spirituelle ende. Jeg købte den, og begyndte straks at læse i den senere den aften – jeg var slugt! Bogen indeholdte små ting man skulle gøre hver dag, fx at skrive taknemmelighedslister over de ting man er taknemmelig for hver eneste dag, eller at gå en hel dag uden at tænke negative tanker om sig selv.

Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at den bog ændrede hele mit livssyn. Hvor jeg før har levet et liv hvor jeg tænkte at nogle ting bare ikke var mulige for mig, begyndte jeg nu at forstå at jeg kan få hvad jeg vil og opnå hvad jeg vil. Det handler bare om at ændre sit livssyn og måden man tænker på.

Hvad er The Law of Attraction?
The Law of Attraction handler om at hvad du tænker, tiltrækker du – uanset om det er noget du vil have eller ej. Det handler altså om, at alt hvad du har i dit liv, har du selv tiltrukket ved hjælp af dine tanker. Og så er det at mange stiger af, især hvis man har ting man ikke er glade for i sit liv. For hvorfor skulle man for eksempel tiltrække sig sygdom, dårlig hud, parkeringsbøder osv. det er der jo ingen der vil have? Nej, men det er ikke lig med, at du ikke stadig tænker på det. Prøv at tænk på hvor tit du tænker: “jeg vil ikke være syg”. Pointen med the law of attraction er, at ‘universet’ så at sige, ikke forstå at du siger ‘ikke’ i sætningen, men mere ser det som om at du fokusere på sygdom. Istedet for at sige “jeg vil ikke være syg” til dig selv, bør du tænke tanker som “jeg elsker at være sund og rask”. For det er det du vil tiltrække – at være sund og rask. Og dermed, er det det du skal fokusere på.

The Law of Attraction handler altså om at du skal tænke på de ting du gerne vil have, som om at du allerede har dem. Du skal kunne føle følelsen af at have det du gerne vil have, før du kan modtage det. Og så skal du være åben, når der åbnes døre for dig. Det kan måske være du tænker at du gerne vil have et nyt job. Men, du må også tage handling. Når du så ser et job opslag som er lige dig – så skal du foretage dig en handling, og faktisk søge det job. Det handler om at være åben for de muligheder du får.

Virker det?
Ja! Hvis du søger ‘the law of attraction’ på youtube, kommer der sindssygt mange videoer frem med folks fortællinger om hvordan det har virket for dem. Jeg kan også huske at jeg selv skrev en ‘ønskeseddel’ med ting jeg gerne ville have skulle ske i mit liv. 1-2 år efter kiggede jeg på sedlen igen og der var stort set alle ønskerne gået i opfyldelse. Der blev jeg overvældet, det virkede faktisk. Et eksempel var at jeg skrev at jeg ville vinde Danmarksmesterskaberne sammen med mit dansehold det år. Jeg kan huske at inden vi skulle til konkurrencen, så havde jeg set for mig selv og følt hvordan det ville være at vinde. Og vi vandt, og det var mindst lige så fantastisk som jeg havde forestillet mig.

Det kan godt være at du tænker at det hele er lidt for hokus pokus agtigt til dig, men hvad skade kan der ske ved at prøve? Det eneste du skal gøre er at tænke på de ting du gerne vil have i dit liv, og forestille dig at du allerede har dem. Noget andet der kan være en behjælpelig øvelse, er at lave et visionboard. Men det vil jeg komme mere ind på senere, i et andet blog indlæg.

Har du selv haft nogle erfaringer med The Law of Attraction? Fortæl endelig om det i kommentarfeltet, jeg elsker at høre om sådanne historier.

Ya, now it’s going to be a bit hippie-ish, but it’s just something that I’m so into. But I’ve always been very much into the magical stuff, I swallowed the Witch-magazines when I was younger and Harry Potter is, and will always be, some of my favourite books and movies! We are going to talk about The Law of Attraction.

Back in 2012 I was in London with my family, and I came across a bookstore (“came across”, more precisely I walked straight into it, because I love books and I’ve always loved spending time in bookstores, it’s one of my favourite places to look around). But, inside this bookstore I found the book ‘The Secret’ by Rhonda Byrne. I picked it up, and the book just looked so magical, I was sure it was a fiction. But no, it turned out to be more of a self-help book in the more spiritual end of the spectrum. I bought it, and quickly started to read it later that evening – I was swayed away, it was amazing! The book contained lots of small things you could do each day, fx write gratitude list of the things you are grateful for every day, or go for an entire day without thinking negative thoughts about yourself.

I’m not exaggerating when I say that that book changed my entire view upon life. Before I lived a life where I thought that some things just wasn’t possible for me, but now I started to think that I could actually get what I want and achieve what I want. It’s all about changing your view upon life and the way in which you think.

What is The Law of Attraction?
The Law of Attraction is about that what you think about, you attract – whether you like it or not. It’s about whatever you have in your life now, you have attracted through your thoughts and feelings. And it is here many people think it’s too weird, especially if they have things in their life which they are not happy about. Because why on earth should you attract sickness, bad skin, parking tickets etc. into your life? Nobody wants that. No, but that is not the same as you do not think about it. Just think about how often you might think: “I do not want to be sick”. The point with the law of attraction is, that the ‘universe’ do not understand that you are saying ‘not’ in that sentence, but sees it as you are focusing on sickness. Instead of saying “I do not want to be sick” for yourself, try thinking “I love being healthy and well”. Because THAT is what you want to attract – being healthy and well. And thereby, this is what you should focus on.

The Law of Attraction is about thinking about the things that you want in your life, and feel as if you’ve already got it. You need to be able to feel the emotions that you will feel when you get what you want, in order for you to be able to receive it. And then you have to be open, as soon as doors are opening up for you. It might be that you want a new job. But, you need to take action. As soon as you see a job post which is just you – you have to take action, and actually apply for that job. It’s about being open for the opportunities that you get.

Does it work?
Yes! If you type in ‘law of attraction’ on youtube, there will come up so many videos with people telling their stories about how it has worked for them. I can remember that I wrote myself a ‘wishlist’ of things that I wanted to happen in my life. 1-2 years later I looked upon that list again, and almost all my wishes had come true. I was so overwhelmed, that it actually worked. An example was that I wrote that I wanted to win the Danish championsship together with my dancing team. I remember that before we went to the competition, I had already imagined and felt many times how it would be like to win. And then we actually won, and it was just as amazing as I had imagined it to be.

You might think that this is all too much and a bit too weird for you, but what harm can happen by trying it out? All you have to do is think about the things that you want in your life, and imagine and feel as if you already have them. Something else which can be a good practice for this, is to make a vision board. But, more about that in another blog post.

Have you had any experiences with The Law of Attraction yourself? Please leave a comment in the comment section, I love to hear about those stories.

Read also: How to make your dreams a reality 

 

Happiness Health

WHY BEING BORED MIGHT BE GOOD FOR YOU

Jeg er af den holdning, at jeg mener, at det nogle gange er godt, og ikke mindst sundt, at kede sig. At man ikke altid har en masse at se til, eller ikke bare sidder og stener tv, scroller på mobilen osv. Især som man er blevet lidt ældre, kan jeg godt mærke, at jeg ikke har det der ‘kedsomheds tid’ længere. Når man er flyttet hjemmefra har man nok at lave, lave lektier, handle ind, vaske tøj, gøre rent, lave mad osv. Der er bare ikke den samme ‘kedsomhedstid’, som man nogle gange havde da man var mindre, for der er hele tiden noget på ens hjerne ‘jeg burde gøre det’, ‘jeg kunne også aftale noget med den og den person’ – I kender det nok godt. Da jeg var mindre, så var der ventetider inden man skulle til dans, man ventede på sin mor og far, lange bil ture – der opstod bare tit situationer, hvor man ikke kunne foretage sig andet, end bare at sidde og vente.

Det magiske var dog, at det oftest var i disse tider og situationer, at jeg har fået flest fantastiske tanker, idéer og drømme. Derfor tror jeg at det er enormt sundt, at man har noget ‘kedsomhedstid’, eller, vi kunne også kalde det noget ‘stilletid’. Noget tid hvor man bare sidder og tænker, kigger, reflekterer lidt over sig selv, ens liv, hvad man vil, hvem man vil være. Bare tid til at være sig selv, og at mærke hvor man er i livet – er du glad for hvor du er? Hvis ikke, hvad kan du så gøre for at komme dertil hvor du gerne vil? Har du nogle mål i livet? Nogle drømme? Jeg tænker tit over disse ting, og skriver jævnligt mål og drømme ned, og det giver mig så meget livsglæde, at have noget at gå efter.

Jeg ville egentlig bare opfordre jer der læser med, til at tage noget tid til jer selv. Find ud af hvad der gør jer glade, hvad I gerne vil i livet. Og gå efter det!

Læs også: How not following your Dreams, can keep your Passion Alive.

I believe, that it is sometimes good, and healthy, to be bored. You don’t have to have a lot to do, and you don’t need to watch tv or scroll down your phone all the time etc. Especially since I’ve gotten a bit older, I can feel that I do not have that ‘boring time’ as much anymore. When you move away from home, to your own place, you always seem to have a lot to do; make homeworks, buy groceries, wash clothes, clean, make food etc. You just don’t have that ‘time when you are being bored’, as you sometimes had when you were younger, because there is always something on your mind ‘I should do this’, ‘I could also make plans with that person’ – you might know the feeling. When I was younger, there was a lot of waiting time, before dance classes, waiting for mom and dad, long car rides – there just was a lot of situations, where all you could do, was just to sit and wait.

The magical thing was, that it was often in these situations, that I’ve gotten the most amazing thoughts, ideas and dreams. Therefore I believe it’s healthy, to have some ‘boring time’, or we could call it ‘quiet time’. Some time where you just sit and think, look, reflect a little over yourself, your life, what you want to do, and who you want to be. Just some time for yourself, to just feel life – are you happy where you are? If not, then what can you do to get to where you want to be? Do you have any goals in life? Some dreams? I often think about these things, and I often write down my goals and dreams, and it brings me so much joy, to have something to go after.

All I really wanted with this post, is to make you guys take some time for yourself. Find out what makes you happy, and what you want to do in life. And then go after it!

 

Read also: How not following your Dreams, can keep your Passion Alive.

Inspiration Personal

How not following Your Dreams, can keep your Passion Alive

Hm, jeg har haft dette indlæg i tankerne længe. Men har ikke helt vidst hvordan jeg skulle formulere mig ordentligt. For overskriften lyder måske lidt demotiverende og lidt af en dream-killler, men tro mig, jeg går all-in for at man skal følge sine drømme og sine passioner. Men, for ca. en måneds tid siden læste jeg bogen Big Magic – creative living beyond fear skrevet af Elizabeth Gilbert. Og den har mildest talt ændret mit syn på drømme.

Jeg må hellere lige starte med at fortælle, at jeg – siden jeg har været helt lille – altid har elsket at skrive. Der var virkelig intet bedre end at få skriftlige stile og essays for i folkeskolen. Jeg knuselskede at finde på historier. Så da jeg var 13 år fik jeg en idé til en større historie, og siden den dag, har mit mål og mine drømme været, at “når jeg blev stor, skulle jeg være forfatter”. Og tro mig, drømmen har hængt ved lige siden. Efter gymnasiet var jeg voldsomt meget i tvivl om hvad jeg skulle vælge at gøre. Jeg overvejede om jeg skulle give det et skud og søge ind på Forfatterskolen og forfølge min drøm. Men, det har altid ligget i baghovedet det med ‘hvad hvis det nu ikke lykkedes, og du så pludselig ikke kan tjene nogle penge og leve’. Så istedet valgte jeg at søge Litteraturvidenskab på Københavns Universitet som første prioritet. Men, mit snit var ikke højt nok, og jeg endte på Engelsk og Organisationskommunikation på Copenhagen Business School. Som jo vitterligt er noget helt andet. Men, jeg tror faktisk det endte med at være det rigtige for mig.

Tilbage til bogen. Elizabeth Gilbert anbefaler at man ikke har sine kreative drømme og passioner som sit primære job. Og det af den enkelte grund, at så bliver du ‘afhængig’ af at skulle frembringe og skabe noget. Du bliver altså finansielt afhængig af at skulle skabe noget godt hele tiden. Og det er bare stort set fysisk umuligt. For kreativiteten kommer ikke til os hele tiden. Og at lægge det pres på ens kreative side, at det skal være så godt hele tiden, at man kan tjene penge på det – kan i sidste ende gå ind og dræbe ens lyst til at være kreativ, og dermed dræbe din passion.

Og det vil jeg ikke ende med. Jeg elsker at skrive, og har altid elsket det. Og jeg vil virkelig aldrig nå til det punkt, hvor jeg vil føle at det er irriterende, eller noget som bare ‘skal gøres’. Nok skriver jeg ikke så meget mere, for jeg har tusinde andre ting at tage mig til. Men når jeg så skriver – så elsker jeg det, virkelig højt.

Dermed ikke sagt at jeg har droppet drømmen om at blive forfatter for good. Den er her stadig. Men det er mere en fritidsaktivitet, end noget jeg anser som skal være min ‘fulde levevej’. Jeg har en færdig historie liggende, og jeg arbejder på at prøve at få den udgivet. Jeg tror på at det nok skal lykkedes engang. Og hvis ikke, så er det også okay. Det vigtigste er at jeg bliver ved med at skrive – fordi jeg kan lide det. At jeg skaber noget for mig selv, og at jeg altid vil elske at være kreativ.

Med alt det sagt, så ville jeg lige anbefale alle at læse Elizabeth Gilbert’s bog. For den er virkelig fantastisk!

skaermbillede-2016-11-02-kl-14-16-23

So, I’ve had this post in my mind for a long time. But I didn’t quiet know how I should formulate myself clearly. Because the title might sound a bit demotivating and kind of a dream-killer, but trust me, I’m all in for following your dreams and passions. But, for about a month ago I read this book called Big Magic – creative living beyond fear written by Elizabeth Gilbert. And it has changed my view upon dreams.

Let me start by telling you, that ever since I was very small, I’ve always loved to write. There was nothing better than having to write stories and essays in elementary school. I completely loved to create stories. When I was 13 years old I came up with an idea for a bigger story and ever since that day, my goal and my dream has been ‘that when I get big, I’m going to become an Author’. And trust my, the dream is still alive. After high school I was so in doubt about what to do. I considered applying for the Author school here in Copenhagen and following my dream. However, I’ve always had the thought in the back of my mind ‘what if you don’t succeed, and suddenly you cannot earn any money and you cannot live’. So instead I chose to apply for Litteratur science on Copenhagen University as my first priority. However, my grades weren’t high enough, and I ended up on English and Organisation Communication at Copenhagen Business School. Which is something completely different. But, I do believe this ended up being the right thing for me.

Back to the book. Elizabeth Gilbert does not recommend that you have your creative dreams and passions as your primary job. And that is because of the simply reason that you get ‘dependent’ on creating something. You’ll become financially dependent on having to create something good all the time. And that is just physically impossible. Because creativity does not come to us all the time. And putting that kind of pressure on your creative side, that it has to be good all the time, so that you can make money out of it – might eventually kill your desire to create and be creative, and thereby kill your passion for the field.

And that I do certainly not want to end up with. I love to write, and I always have. And I never want to get to that point where it becomes annoying, or something that I just ‘have to do’. I do not write that much anymore, because I have a million other things to do. But when I write – I love it so much. 

But I’m hereby not saying that I’ve given up on my dream to become an Author. It’s still there. But I see it more as an free time activity, than I’m seeing it as a full time job. I have a finished story laying around, and I’m working on getting it published. I believe that I will succeed with it eventually. And if not, that’s okay. The most important part is that I keep writing – because I like to. And that I keep creating for myself, and that I’ll always love being creative.

With all that being said, I just want to recommend everyone to read Elizabeth Gilbert’s book. It’s amazing!

Inspiration

How to Stay Productive

Jeg elsker at vide hvad jeg skal lave i løbet af en dag, en uge, en måned osv. For når jeg ved dette, så hjælper dette mig med at gøre de ting jeg skal og jeg føler at jeg bruger min tid fornuftigt og at jeg arbejder mig hen imod mine mål og drømme.

Og jeg har nogle tips til hvordan du kan blive mere produktiv.

1) Først skal du finde ud af hvad du gerne vil opnå og opleve i år. Skriv alle de ting ned som du gerne vil se, opnå, opleve. Jeg har en liste med ting jeg gerne vil opnå og opleve for hvert år. (altså, et år af gangen, men jeg gemmer mine gamle lister, så jeg kan se tilbage på de ting jeg har opnået og oplevet gennem årene).

2) Skriv ned hvad du skal gøre, hvad du gerne vil og hvad du bliver nødt til at gøre for hver eneste måned.

3) Planlæg de forskellige uger, og vær realistisk. Nogle mennesker skriver 1000 ting ned som de gerne vil klare på en dag, og de ender som regel med at føle sig skuffede over at de ikke nåede det. Tro mig, det har jeg gjort masser af gange. Planlæg ikke mere end 2-3 store ting per dag, og så kan du altid tilføje mindre opgaver til den liste.
For at holde styr på hvad jeg skal gøre i løbet af en uge, og en dag, bruger jeg mine Productivity Planner, og den er jeg virkelig glad for. På grund af den føler jeg mig meget mere produktiv, og jeg kan holde styr på hvad jeg opnår over dage, uger og måneder.

4) Klar den vigtigste opgave du skal gøre, eller den opgave som du bliver ved med at rykke længere og længere ned på din to-do liste, som den første ting i løbet af dagen. Jeg vil meget hellere klare de ting jeg skal som det første i løbet af dagen, og så kunne slappe ordentlig af senere, og være glad og tilfreds med det jeg har lavet. Sluk din telefon, fokuser på en opgave af gangen og bare få det gjort. Normalt er de opgaver vi skal igang med slet ikke så slemme, som de virker i vores hoveder når vi først starter på dem.

Jeg håber at du kan bruge nogle af disse tips, eller måske har du nogle andre gode tips. Så må du endelig dele dem med mig, for jeg elsker at lære nyt ting!

I like to know what I am going to do for the day, the week, the month etc. Because this just gets me started and it simply just makes me feel good knowing that  am spending my time as good as I possible can, and that I am working towards achieving my goals. 

And I do have some tips on how to make sure that you stay productive.

1) First of all, you need to plan what you want to do and what you want to accomplish for the entire year. Write all the things down which you want to do or achieve in this year. I have a list of things that I want to accomplish for each year. (well, one year at a time, but I save my old lists, so that I am able to see what I have accomplished throughout the years).

2) Write down what you are going to do, what you want to do and what you have to do for the specific months.

3) Plan out your week, and try to be realistic. Some people write 1,000 of things which they want to accomplish or get done in one day, and usually they just end up feeling dissatisfied when they do not get all the things done. Trust me, I have been there. Plan to do no more than 2-3 big things each day, and then you can also add some smaller tasks to your list. 
To keep track on what I have to do each week and each day, I use my Productivity Planner, which I am truly grateful for. 
Because of this I feel so much more productive, and I can see what I accomplish over days, weeks, months. 

4) Do the most important thing you have to do, or the thing that you keep pushing down on your to do list, as the first thing in the day. I will much rather do all the things I have to do as early as possible in the day, so that I can relax later and feel really good about myself. Turn off your phone, focus on one task at a time and just get it done. Usually things are not as hard as they seems to be in our head when we first get started.

I hope that you can use some of these tips, or maybe you have some other tips. Then please share them below, I would love to learn some new things!

Inspiration Inspirering people

How to make your dreams a reality

Jeg har lige opdaget youtuberen Mimi Ikonn, og hun er en kæmpe inspiration! Specielt denne video, men også mange af hendes andre videoer er fantastiske og så inspirerende og motiverende! Så jeg ville lige dele det med jer.

English:
So I just discovered this youtuber, Mimi Ikonn, and she is such a huge inspiration! Especially this video, but also lots of her other videos are just amazing and so inspirering and motivating! So I just wanted to share it with you.