Browsing Tag

hormones

Health

BOOK RECOMMENDATION – WOMANCODE

Today I want to share the book Womancode with you. It’s already been a while since I read it, but it has been on my list to write a little recommendation about it for you, because I loved that book!

What’s it about?

The book Womancode* written by Alisa Vitti is a book all about the woman cycle and how to best support your own health and hormones during the different phases of your cycle. I have learned so incredibly much about the woman cycle, and my own cycle, through this book which I had no knowledge about prior to reading it.

My knowledge about the woman cycle before reading this book was mainly that you had your menstruation once a month, and that I was aware of ovulation also happened. But besides that, I had no knowledge at all, neither did I really know how we could live our lives more in alignment with our cycles and thereby improve our health, hormones and overall wellbeing.

I have now learned that we have 4 different phases which we go through throughout our cycle:

  • Follicular phase
  • Ovulatory phase
  • Luteal phase
  • Menstrual phase

I have also learned how to better stabilise my hormones during the different phases in the form of what to focus on (relaxing, organising, exercising etc.) and what kind of food to eat. Fx to eat more healthy fat during the menstrual phase, such as avocados, chia seeds and flax seeds etc.

 

“The path is this: align with your hormones, allow your body to restore its own balance, and watch your symptoms clear up” – Womancode

 

The book actually contain meal plans which you can follow for the different phases, however I’m not much for following plans strictly, so I’ll probably never do that, but I have started to pay more attention to what to eat more of during the different phases, and learned the importance of keeping a stable blood sugar level by eating regularly.

I read this book at the same time as I was quitting my birth control pills (and I also did some other research as well), but I personally haven’t experienced any problems with getting my menstruation back (so far) after having quit the birth control – which I’m truly grateful for!

I can for sure recommend this book, especially if you are quitting the birth control pill and want to stabilise your hormones and get your cycle back on track, but also just if you want to learn more about the female body and how it functions.

 

Tip!

I can definitely also recommend using the app MyFLO which is created by the author behind this book. Through this app you can see which phase you are in and it gives you tips on what to focus on during the different phases every time you enter the app, which I really love!

*Affiliate link have been used, which mean that if you buy through this link, I’ll get a small percentage of the sale.

 

Read also: Track your period – menstruation apps 

Health Personal

QUITTING THE PILL (BIRTH CONTROL) AND AN ALTERNATIVE METHOD TO USE INSTEAD

Dette emne har jeg ville skrive et indlæg om i laaaang tid. Men jeg følte at jeg havde behov for mere viden og information om emnet, før det var noget jeg delte ud af, og også noget jeg selv kastede mig ud i. Det handler nemlig om p-piller.
Og det er et emne som jeg har diskuteret med mig selv om hvorvidt at jeg skulle dele herinde, da jeg synes det er ret grænseoverskridende at dele ud af. På den anden side, så synes jeg også bare at det er enormt vigtigt, og jeg håber at det kan sætte nogle tanker og overvejelser igang.

Konsekvenser ved p-piller
Der er mange konsekvenser ved at tage p-piller, og det er lidt skræmmende at man ikke bliver mere oplyst om dette før at man får adgang til dem. Jeg kan huske at det eneste jeg har fået at vide af min læge omkring ulemper ved p-piller det var at nogle kan få blodpropper (hvilket allerede er ret slemt), og det skulle jeg bare komme ned og få tjekket op på engang imellem, ellers var der ikke noget. Men når jeg nu har læst mere omkring p-piller har jeg fundet ud af, at der er virkelig mange konsekvenser ved at tage dem. Man kan også få slemme hovedpiner, nogle tager meget på i vægt af dem, du kan miste sexlysten og meget mere. Derudover kan man få enormt uren hud når man stopper med dem, og der kan gå lang tid før man får sin menstruation igen.

Alternative Metoder
Det startede egentlig med at jeg så nogle youtube videoer om piger som ikke var på p-piller længere, men som istedet brugte denne maskine kaldet ‘Lady Comp’. Selve maskinen bruger du til at tage din temperatur hver morgen, og så giver den dig rød/gul/grøn signal om hvornår at det er sikkert, eller ikke sikkert at have sex. For det viser sig faktisk at man kun kan blive gravid i 5 dage i ens cyklus! 5 dage! Og jeg som altid har troet at man kunne blive gravid hele tiden – det siger vidst lidt om min seksual undervisning i skolen.

Nå, men jeg så altså disse videoer og tanken om ikke at fylde ens krop med hormonelle piller hver evig eneste dag virkede bare så rigtig. For jeg synes at det virker så forkert at proppe sin krop med hormoner, og også bare det at man kan kontrollere sin menstruation og faktisk kan springe menstruationer over med p-piller, det virker bare så forkert. Især når jeg prøver at være sund på alle andre områder i mit liv, så virker det bare virkelig modsigende at man tager en lille pille hver dag som så ødelægger hele ens krop og system.

Men for at være ærlig har jeg ikke turde stoppe med p-pillerne endnu – for jeg skal i hvert fald ikke være gravid nu og her. Derfor har jeg ville være sikker på at jeg først lærte en masse omkring disse alternative beskyttelses metoder. Så jeg lånte bogen ‘Taking Charge of Your Fertility’ af en veninde, og læste alt det vigtige information og tog masser af noter. Derudover har jeg lyttet til en masse podcast og youtube videoer om selvsamme emne (og jeg skal nok linke til dem allesammen i dette indlæg). Jeg er nu ved at nå til det punkt hvor jeg føler at jeg snart er ‘mentalt’ klar til at prøve at stoppe. Dog er jeg også lidt skræmt, for der er mange skræmme-historier fra folk der stopper med p-pillerne (hvilket mest af alt viser hvor ekstremt meget at pillerne påvirker vores krop). Nogle oplever at der går flere år før de får deres menstruation igen, andre oplever at de får enorm uren hud. Problemet er jo så også, at man ikke kan stole på disse ‘alternative metoder’ (FAM – Fertility Awareness Method) før man har regelmæssig menstruation. Derfor skal man indtil da bruge kondom eller anden form for prævention.

Det skal lige nævnes at denne naturlige metode jeg snakker om (FAM), selvfølgelig kun er brugbar hvis man er i et fast forhold. For da man ikke bruger kondom eller andet til at beskytte sig med, så er man altså stadig modtagelig overfor kønssygdomme.

Min Plan
Jeg har lagt mig en plan for forløbet. Jeg skal først lige spare lidt op, for jeg vil gerne købe ‘lady comp’ computeren til at kunne tracke min cyklus med, og dermed også bruge den som redskab til at vide hvornår det er sikkert at have sex uden at der er chance for at man bliver gravid. Det er altså step 1 at få skaffet mig denne computer først. Derudover skal jeg have læst mere op på de forskellige kost tilskud jeg kan tage inden jeg stopper med at tage pillerne og efter, i håbet om hurtigt at kunne balancere mine hormoner, og forhåbentlig ikke få alt for mange bivirkninger (uren hud og fraværende menstruation). Når jeg har fået disse ting på plads og er et sted i mit liv hvor jeg føler at jeg er klar til det, så er planen altså at stoppe.

Mit Råd
Jeg anbefaler selvfølgelig ikke at man bare pludselig stopper med at tage p-piller. Man skal sætte sig ned og lære omkring andre metoder, og sætte sig ind i det. Men jeg ville måske anbefale yngre piger at de ikke bare skal til at begynde på p-piller bare for fx at kunne styre deres menstruation, eller fordi nogle siger at det kan hjælpe på uren hud.

Relevante links:
10 Most Common Birth Control Pill Side Effects (artikel)
The Pill, Periods and Fertility With Dr Nat Kringoudis (podcast)
Christine Bonde om P-Piller og Hormonel Ubalance (podcast)
Natural Birth Control (youtube video)
5 Tips for Healthy Fertility on a Vegan Lifestyle (youtube video)
Taking Charge of Your Fertility (bog)

Redskaber til at holde styr på din cyklus:
Lady Comp (computer)
Clue (app)
Monthly-Cycle (app)

This is something I’ve been wanting to write about for a looooong time. But I felt like I needed more knowledge and information upon the topic before I shared anything, or started throwing myself out into it. It’s about birth control pills (the contraception pill).

And this is a topic I’ve discussed with myself whether I would share in here or not, since I find it to be a very ‘crossing-the-boundaries’ topic. But on the other hand, I just find it so important, and I hope that this can get some thoughts started and make you consider some things.

Consequences of birth control pills
There are many consequences when it comes to the contraception pill, and it’s quiet scary that we are not told about these when we first get access to the pill. I remember that the only thing my doctor mentioned about the pill was that some might get higher blood pressure and have a risk of getting blood clots (which is already pretty bad), and I just had to come down to the doctor once in a while to get my blood pressure checked, and that was all. But now that I’ve read about the birth control pill, I’ve found out that there are so many more consequences. You can get really bad headaches, you can gain weight, you get the risk of decreasing your libido and much more. Besides that you can get really bad skin and break out once you stop taking the pill, and there can go a long time before you get your menstruation back.

Alternative Methods
It all started when I was watching some youtube videos about some girls that did no longer take the pill, but instead used a machine called ‘Lady Comp’. This machine you use to take your temperature every morning, and then it will either give you a red/yellow/green light about whether it’s safe or not to have sex. Because it turns out, you can actually only get pregnant within 5 days of your cycle! 5 days! And I who always thought that you could get pregnant the entire time – that says something about my sexual education in school.

Well, but these videos and the thought about not filling my body with hormonal pills every single day just seemed so right. Because I truly think it’s wrong to fill my body with hormones, and also just being able to control your menstruation and skip some with the birth control pill, it just seems so wrong. Especially when I’m trying to be as healthy as possible in so many areas of my life, then it just seems very contradictive to take  a little pill each day which messes up your body and system.

But to be honest I have not had the courage to stop with the pills yet – because I certainly do not want to get pregnant right now. Therefore I wanted to be sure to learn a lot about these alternative methods of protection before I stopped. So I borrowed the book ‘Taking Charge of Your Fertility’ by a friend, and read all the important parts and took lots of notes. Besides that I’ve also been listening to lots of podcasts and watches youtube videos about the same topic (I’ll link them all below in this post). And I’m about to reach the point where I feel mentally prepared to stop. But I’m still a bit scared of the stories I’ve heard from people getting off their birth control (which once again shows how extreme these pills affects our body). Some experience that there can go several years before they get their menstruation back again, other experience that their skin break out. And the problem is also that you cannot rely on these alternative methods (FAM – Fertility Awareness Method) before you get your menstruation back regularly. Therefore you need to use a condom or some other protection in the meanwhile.

I just want to mention that this natural method that I talk about, is of course only useful if you are in a committed monogamous relationship. Because since you do not use a condom or anything else to protect yourself with, you can therefore still get sexually transmitted diseases.

My Plan
I’ve made myself a plan for this process of quitting with my birth control pill. First I want to save up and buy the ‘lady comp’ computer to track my cycles with, and also use this device for knowing when it’s safe to have sex without having the risk of getting pregnant. This is step 1. Besides that I want to read more about the different supplements that you can take before stopping with the pill, in the hope of balancing out your hormones, and hopefully not get as many side effects (skin breaking out and loss of menstruation). So when I got these things in place and when I’m at a place in my life where I feel ready for it, the plan is to stop.

My Advice
I of course do not recommend that you just all of sudden stop taking your birth control pill. You need to put yourself into this stuff and learn about the different methods and understand them. But I would advice younger girls not just to begin taking birth control pills just to fx being able to control their menstruation, or because it might help get clearer skin.

Relevante links:
10 Most Common Birth Control Pill Side Effects (article)
The Pill, Periods and Fertility With Dr Nat Kringoudis (podcast)
Christine Bonde om P-Piller og Hormonel Ubalance (podcast) (Danish)
Natural Birth Control (youtube video)
5 Tips for Healthy Fertility on a Vegan Lifestyle (youtube video)
Taking Charge of Your Fertility (book)

Devices to keep track of your cycle: 
Lady Comp (computer)
Clue (app)
Monthly-Cycle (app)