Browsing Tag

planning

Inspiration Inspirering people Self-development

IF IT’S NOT SCHEDULED, IT’S NOT REAL

One of my big inspirations Marie Forleo, always says that “If it’s not scheduled, it’s not real“, and that’s what I want to talk about today.

If you don’t already know Marie Forleo and her youtube channel MarieTV, then you should definitely check it out! She has so much inspiring content, and has interviews with so many inspirational people (Tony Robbins, Brené Brown, Elizabeth Gilbert, Steven Pressfield etc.).

Anyways, Marie have this saying that “If it’s not scheduled, it’s not real“. And man, is that right! Yet, it’s so easy to forget.

We often have a list of all the things we want to do; workout, do meal prepping, hang out with our friends, work on that project etc. However, if you do not plan it – schedule it – find specific date and time for when to do it, it’s not real.

So in order to make your dreams and goals real, you need to sit down with yourself and plan when and where to work on your goals.

“If it’s not scheduled, it’s not real” – Marie Forleo

Let’s take an example: you want to start working out. That’s great. However, it’s also very unclear and vague. When should that be? And how?

Take your calendar out and make a commitment with yourself:
Every Monday, Wednesday and Friday I will go for a 25 minutes run.

Or, it could be: Every Tuesday from 9-11am I’ll work on creating content for my business.

Make it concrete. Make it actionable. Then put it into your calendar, and keep your commitments to yourself!

Question for you: What do you want to work on? Fx do you want to start working out? Do you have a specific project you want to work on? How can you break it down into actionable steps, and schedule it in your calendar?

Read also: Get Clear on What you Want in Life

Inspiration

HOW TO SET GOALS AND ACHIEVE THEM

Nyt år, nye mål, nye drømme! Så blev det 2017, dagen i går brugte jeg på at ligge på langs på sofaen hele dagen og se film og sove. Jeg drikker stort set aldrig, og når jeg så gør, så rammer det hårdt, så jeg var mildest talt træt i går. Men, i dag er jeg frisk, og jeg er SÅ klar på det nye år! Jeg har store ambitioner både mht. træning og smidighedsforbedring, jeg vil være mere ude i naturen, jeg vil lave flere blogindlæg og videoer og meget mere. Men, nok kan det være godt at have mange tanker om hvad man gerne vil og hvad man går og drømmer om – men det sker sgu bare ikke, hvis man ikke laver sig nogle realistiske planer for hvordan man vil realisere sine mål og drømme.

Jeg har efterhånden læst og set en del videoer omkring det med at opnå sine mål (for sådan noget interesserer mig voldsomt meget). Så det tænkte jeg, at jeg ville dele lidt ud af her, og måske inspirere nogle af jer, til at sætte jer nogle mål og gå efter at opfylde dem.

1. Find ud af hvad du vil, og hvorfor du vil det
En ting er at sige at man gerne vil noget. Men en anden ting er at finde ud af, hvorfor man egentlig vil det? Hvad er det der gør at du gerne vil det her? Vil det bringe dig noget godt i livet? Hjælper det dig? Skriv ned hvilke ting du gerne vil opnå, og skriv samtidig ned hvorfor du gerne vil opnå det. Dette hjælper dig med at finde motivationen til at blive ved med at prøve at opnå dit mål, fordi du har en specific grund til hvorfor at du gerne vil gøre det.
For eksempel, så vil jeg gerne få gået flere ture og være mere ude i naturen. Men hvorfor vil jeg dette? Dette vil jeg fordi, det for det første er meget sundt og godt for os at få frisk luft, og solskin, men også fordi at hver gang jeg er ude i naturen, så bliver jeg fyldt op med glæde. Underligt nok, kan det alligevel være svært at tage mig sammen til at gøre dette, selvom jeg ved hvor meget jeg vil få ud af det.

2. SMART planlægning
Har du nogensinde hørt om ‘SMART’ mål? SMART står for Specific, Measurable, Achieveable, Relevant og Timely. Når du sætter dig selv nogle mål, kan du altså gøre brug af SMART målsætningen. Dette gør du ved at tænke over, at dine mål skal være specifikke. Det skal altså ikke være noget så flyvsk som ‘jeg vil gerne blive bedre til at træne’, nej, istedet skal du fx skrive ‘jeg vil træne 4 gange om ugen’. Dette hænger også sammen med det næste punkt ‘Measureable’, hvis du skriver at du vil træne 4 gange om ugen, så er det også nemt at holde styr på, om du faktisk får gjort dette. Næste punkt er achieveable, her skal du tænke over, at dine mål også skal være realistiske, man må godt drømme stort, men vær også realistisk. Det næste punkt, hænger sammen med det jeg skrev ovenover – dine mål skal være relevante for dig. Er det faktisk noget du gerne vil og hvorfor vil du det? Det sidste punkt omhandler tid. Sæt dig selv en tidsfrist for hvornår du vil nå dine mål, for ellers har du ikke noget konkret at gå efter.

3. Bryd dine mål ned til mindre mål
Når du har fået skrevet dine ‘SMART’ mål, så er det tid til at gøre det mere håndterbart for dig selv – at gøre det lettere at gå til. En ting er at man gerne vil ‘rejse til Thailand’, for at tage et eksempel. Men det er dyrt at rejse til Thailand, og du kommer ikke dertil, hvis du ikke har pengene. Derfor skal du bryde dit store mål (rejse til Thailand) ned til mindre mål, såsom ‘spar 1000 kr. op hver måned’. Ved at lave små delmål, som er lettere at gå til, hjælper dette dig med at komme nærmere og nærmere dit store mål, uden at det hele bliver for overvældende og totalt urealistisk for dig.

4. Visualiser
Det næste jeg har i tankerne omkring at opnå sine mål, er at visualisere. Lav for eksempel et vision board, hvor du klipper billeder og ord ud, af dine drømme. Kig på dette dagligt, og forestil dig at du allerede har opnået dine mål og drømme. Dette kan hjælpe dig med at holde motivationen, og hjælpe dig med at opnå dine mål.

5. Gå igang!
Det aller sidste der skal til for at du kan begynde at opnå dine mål, er at begynde! Gå igang! Start nu, ikke i morgen, men nu. Få styr på dine delmål, og gå igang.

Jeg håber at I derude kan bruge nogle af disse tips til noget, og lad os gøre en indsats for at opnå vores mål og drømme! Hvis I har flere gode tricks til hvordan man kan holde styr på sine mål og realisere dem, så skriv endelig i kommentarfeltet!

New year, new goals, new dreams! Then it became 2017, and I spend all day yesterday on lying on my couch watching movies and sleeping. I almost never drinks, so when I do, it hits me pretty hard, and I was so tired yesterday. But, today I’m feeling a lot more fresh and I’m SO ready for the new year! I’ve big ambitions both when it comes to training and my flexibility, I want to get more out in nature, and I want to make more blog posts and videos and much more. But, although it is good to have a lot of thoughts about what you dream about – it just ain’t gonna happen, if you don’t make some realistic plan for how you actually want to achieve your goals and dreams.

I’ve through the years read and watched a lot of videos about how to achieve your goals (because I’m damn interested in those kind of things). So I thought I would share some of it, and maybe inspire some of you, to set some goals and go after them.

1. Find out what you want, and why you want it 
One thing is to want something. But another thing is to figure out why you really want it? What is it that makes you want it? Will it bring you anything good in your life? Does it help you? Write down the things you want to accomplish and also write down the reasons for why you want to accomplish it. This will help you find the motivation to keep on trying to reach your goal, because you now have a specific reason for why you want to do it. For example, I want to walk and be more out in the nature. But why do I want this? This I want because, it is healthy and good for us to get some fresh air and sunshine, but also because every time I’m outside in the nature, it just fills me up with joy. Strangely enough, it can be really difficult to pull myself together and go for walks, even though it is something that I enjoy doing.

2. SMART planning
Have you ever heard about ‘SMART’ goals? SMART stands for Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely. When you set yourself a goal, you can use the SMART goal setting method. This you do, by thinking about that your goals should be specific. It cannot be something such as ‘I want to become better at training’, no, instead you need to say, fx, ‘ I want to train 4 times a week’. This also connects with the next point, ‘Measurable’, if you write that you want to work out 4 times a week, it is easy to keep track on if you are getting this done. Next point is achievable, here you need to think about if your goals are realistic, it’s okay to dream big, but be realistic. The next point, is connected to what I wrote above – your goals need to be relevant for you. Is this actually something you want and why do you want it? The last point is about time. Give yourself a time limit, a deadline, for when to reach your goals, because else you won’t have anything concrete to go after. 

3. Break down your goals into minor goals 
When you have written down your SMART goals, it is time to make it all more easy to get to action for yourself. One thing is to write ‘I want to travel to Thailand’, for example. But, it is expensive to travel to Thailand, and you won’t get there if you don’t have any money. Therefore you need to break down your bigger goal (travel to Thailand) into some minor goal, such as ‘save up 150 euros per month’. By making smaller goals, it makes it easier to take action, which will help you get closer to your bigger goal, without it getting too unrealistic and overwhelming. 

4. Visualize 
The next thing I have in mind to reach your goals, is to visualize. You can for example make a vision board, where you cut out pictures and words of your dreams. Look at your vision board daily, and imagine that you already have achieved your dreams and goals. This can help you keep the motivation, and help you reach your goals.

5. Take action!
The last thing that you need to do to reach your goal, is to start! Take action! Begin now, not tomorrow, but now. Make your minor goals clear, and begin. 

I hope that some of you out there can use these tips to anything, and then let’s make an effort to achieve our goals and dreams! If you have any more good tricks on how to keep track on your goals and how to reach them, please write a comment in the comment section!

 

 

 

 

Inspirering people

HOW TO GET INTO PLANNING AND THE BENEFITS OF IT

Der er mange fordele ved at planlægge forskellige ting i sit liv. Det hjælper dig med at få mere overblik over dit liv, og dermed også mere overskud i din hverdag. Det kan hjælpe dig med at spare penge og tid. Og ikke mindst, så kan det hjælpe dig med at gå mere målrettet efter at opnå dine mål og drømme. Fordelene er altså mange ved at bruge lidt tid på at planlægge sit liv. Jeg er allerede elle vild med det! Det er først noget jeg rigtigt er begyndt på indenfor de seneste 2 år. Før i tiden skriblede jeg altid bare en masse noter ned på random papirer, men aldrig noget decideret konkret. Men nu skriver jeg flere ting ned. På min mobil har jeg en lille liste i mine noter for hvad jeg skal for den kommende dag, og den indeholder altså de helt simple ting såsom ‘udstrækning, bad, handle ind, lave lektier’ osv. Meget simpelt, men det gør bare at jeg husker alle de små ting jeg går og tænker på at jeg skal have gjort.

Derudover har jeg også gjort brug af min Productivity Planner, hvor jeg har planlagt hvad jeg vil opnå i den pågældende uge, og så for dag til dag. Snart træder vi ind i det nye år, og så skal jeg til at bruge min Atelier Aarhus kalender, og det glæder jeg mig virkelig også til.

Hvad kan man planlægge?
Du kan planlægge alt. Bogstaveligt talt. Du kan planlægge hvordan dine dage skal se ud, hvordan og hvornår du vil lave dine lektier, dine projekter, din træning, dine indkøb, din madlavning osv. Du kan planlægge lige hvad du vil. Selvfølgelig skal man ikke planlægge hele sit liv ned til mindste detalje, der skal være plads til sjov og spontanitet. Men planlægning kan hjælpe med at give dig mere overskud, og på den måde også give dig mere plads til netop de sjove og spontane aftaler.

Hvad du kan bruge til at planlægge 
Der findes efterhånden meget forskellige planlægnings udstyr derude, kalendre, skemaer, to do lister og så videre. Og man behøves jo ikke planlægge alt i ens liv, men nedenfor er der lidt forskelligt som kan være en inspiration til hvordan du kan planlægge dit liv. Man behøves jo heller ikke at købe nogle at tingene, man kan faktisk bare lave sit eget lille planlægningsskema på et stykke papir – så nemt er det.

Normale kalendre: Atelier Aarhus, Life Planner.

Produktivtets kalender: Productivity Planner.

Måltidsplanlægning: Meal planner.

To do uge skema: To do this week.

Træningsplanlægning: Workout.

Hvad jeg selv gerne vil blive bedre til at planlægge
Selv vil jeg gerne blive bedre til at planlægge mine indkøb når det kommer til madvarer, samt hvad vi skal have at spise herhjemme. Oftest ender det nemlig bare med at vi på selve dagen lige får snakket om hvad vi kan lave, og en af os så handler ind. Det resulterer både i at vi spilder en masse tid i løbet af ugen på at handle ind, samt at vi kører lidt rundt i de samme retter, fordi vi bare hurtigt skal finde på noget og ikke får sat os ned og planlagt ordentligt. Derfor vil jeg gerne blive bedre til at sidde og kigge på forskellige retter jeg og min kæreste gerne vil prøve, og så lave 1 eller 2 indkøb i løbet af ugen, og ikke hver og hver anden dag. Dette kan både hjælpe os med at spare tid, men også penge, da man hurtigt kan komme til at købe ‘ekstra’ ting når man er nede at handle ind.

Har du nogle ting du gerne vil blive bedre til at planlægge? Eller som du vil begynde at planlægge? Og hvad planlægger du i forvejen?

There are many benefits when it comes to planning different things in your life. It can help you maintain an overview of your life, and give you more energy in your everyday life. It can also help you save time and money. And not least, it can help you go more directly and achieve your goals and dreams. The benefits of spending just a little bit time on planning your life are many. I’m already loving it! It is first something I’ve started doing the last 2 years. Before I just scribbled down some notes on what was on my mind on random papers, never something specific. But now I write down several things. On my mobile I have a little list in my notes about what I’ll be doing for the specific day, and it mainly contains simple things such as ‘stretch, take a shower, buy groceries, do homeworks’ etc. Very simple, but it makes me remember all the little things that I want to do.

Besides that I’ve also used my Productivity Planner, where I’ve planned what I wanted to do for the following week, and for each day. Soon we step into the new year, and then I’m going to start using my Atelier Aarhus calendar, which I’m looking very much forward to.

What can you plan?
You can plan almost everything. Literally everything. You can plan your day, when and how to do your homeworks, your projects, your training, your grocery shopping, your cooking etc. You can plan whatever you like. Of course you cannot plan all of your life down to the smallest detail, there also need to be some space for fun and spontaneity. But planning can help give you more energy, and in that way also give you more space for all the fun stuff and spontaneius deals.

What can you use for planning
There are various different kind of things you can use for planning your life, such as calendars, schemes, to do lists etc. And you don’t have to plan everything in your life, but below you can see some different things you can use to plan different things in your life, just as some inspiration. And you don’t need to buy any of the things, you can just take a piece of paper and make it yourself – simple as that.

Normal calendars: Atelier AarhusLife Planner.

Productivity Planner: Productivity Planner.

Meal planner: Meal planner.

To do scheme: To do this week.

Workout Planner: Workout.

What I want to become better at planning
I want to become better at planning my grocery shopping and what we shall eat. Often it just ends up with us talking about what we want to eat on the specific day, and then one of us go grocery shopping. This result in that we waste a lot of time on grocery shopping each week, and that we eat a lot of the same dishes, just because we quickly needed to come up with some idea for what to eat. Therefor I want to become better at sitting down and look at different dishes which we wish to make, and then only shop for groceries one to two times a week, instead of every other day. This can help us save both time, but also a lot of money, since we tend to buy ‘extra’ things when we go shopping.

Do you have anything you want to become better at planning? Or something you want to start planning? Or what are you already planning?

 

Inspirering people

Atelier Aarhus calendar

skaermbillede-2016-09-15-kl-09-48-44Jeg har netop modtaget min kalender fra Atelier Aarhus, som nævnt tidligere er en lille virksomhed stiftet af Emma & Mette. Kalenderen er simpelthen så smuk! Jeg er en sucker for alt hvad der har med bøger, planlægning og organisering at gøre. Og prøv lige at se på den – den er virkelig flot!

I just received my calendar from Atelier Aarhus, which mentioned earlier is a little company made by Emma & Mette. The calendar is so beautiful! I’m such a sucker for everything that has to do with books, planning, stationery and organizing. And just look at it – it’s so pretty! 

skaermbillede-2016-09-15-kl-09-48-35Nu kan jeg bare ikke vente på at det bliver 2017, så jeg kan gå igang med at bruge den!

Now I just cannot wait for it to become 2017, so I can start using it! 

skaermbillede-2016-09-15-kl-09-49-03

skaermbillede-2016-09-15-kl-09-49-14

Kalenderen kan købes på denne hjemmeside. 

Inspiration

12 ting at lave på en søndag

1

Jeg sad lige og skrev en liste over ting man kan lave, hvis man ikke lige ved hvad man skal lave en søndag (eller en hvilken som helst anden ugedag).

 • Skriv dine tanker og idéer ned
 • Tegn eller mal
 • Lyt til podcast (f.eks. Martiny Podcast, Make it Happen, Filler Podcast)
 • Se dokumentarer
 • Øv dig i at tage flotte billeder, eller filme ting
 • Ryd ud i dine ting, eller organiser dine ting og få styr på dem
 • Gå eller løb en tur udenfor
 • Prøv nye caféer eller restauranter
 • Planlæg din kommende uge
 • Læs en bog
 • Lær en ny ting/færdighed (f.eks. hvordan man laver videoer, lær om SEO, link-building eller andet – det næste jeg skal lære, er at lave collager til min blog!)
 • Sæt dig nogle mål, og skriv dem ned og lav evt. Små delmål, for at nå frem til dit overordnede mål.