Browsing Tag

taking charge of your fertility

Books Health

MY FAVOURITE HEALTH BOOKS

I was asked the other day if I wanted to share some of my favourite health books, and of course I want do! Health is one of my biggest passions in life. I LOVE to read about it, watch documentaries about it etc. and learn new information. I’ve read several books about this subject, but these are some of my absolutely favourite ones. There are books about hormones, what food to eat to make your skin look beautiful, what food is good for improving digestion, natural contraception methods, yoga and ayurveda, herbs and just learning more about what food to eat, and what food to eat less of, if you want to have a healthy body.

 

1. Womancode – Alisa Vitti*
I read this book recently, and I love it. I feel like I’ve learned SO much about women’s cycles in it, and how to stabilise hormones and avoid hormonal imbalance. Definitely a must-read for women, especially if you are just getting off the birth control pill and want to stabilise your hormones back to normal again.

2. Beauty foods – Sally Walker & Laura Bonné*
I love to read about what specific foods does for our body, our health and how we look. This book goes into depth with different food which is amazing to eat for our health and how we look.

3. Hormonel harmoni – Caroline Fibæk & Stine Fürst*
If you want to learn more about stabilising your hormones, or finding out what kind of hormonal imbalances you might have, then this book is great. It also has a little test where you can identify where you might have a hormonal imbalance.

4. Taking charge of your fertility – Toni Weschler*
When I first started thinking about quitting the birth control pill, I lend this book from my friend, and wow. This was when I started to learn about more natural ways of protecting yourself from getting pregnant, and just in general learn more about the female body and the cycle.

5. Et Pukka Liv – Sebastian Pole*
The founder behind the Pukka tea brand wrote this lovely book (A Pukka Life) about health, ayurveda, herbs and their benefits.

6. Food Pharmacy – Mia Clase & Lina Aurell*
A lovely book about what food to eat if you really want to be healthy, you’ll learn a lot more about probiotics, vegetables and much more.

7. Begynderyogabogen – Karen Pallisgaard*
If you are new to yoga, or want to learn about ayurveda, then this book is amazing. So easy to read, and yet filled with so much good information. I’m such a fan of Karen’s books, also Langsom Livsstil.

8. Medical Medium Life-Changing Foods – Anthony Williams*
This book is also about how food can change your life and make you healthy. It describes different food and how it affects your body and your health.

9. How Not to Die – Michael Greger*
If you’re interested in a plant based diet, this is probably one of the books most people will recommend you to read. Michael Greger is one of the ‘big nutritionists’ in the plant based field and have written this amazing book. The book comes with so much scientific evidence for how only a diet can prevent and reverse many of the causes of diseases-related death. Another one is The China Study by T. Collin Campbell & Thomas M. Campell, which is about a study made in China which showed how diet affected health.

I hope you can find some inspiration, and please also share your favourite health books with me – I’m constantly on the hunt for new amazing books to read!

*Affiliate links have been used, this means that I get a percentage of the sale if you buy through this link. 

Health Personal

QUITTING THE PILL (BIRTH CONTROL) AND AN ALTERNATIVE METHOD TO USE INSTEAD

Dette emne har jeg ville skrive et indlæg om i laaaang tid. Men jeg følte at jeg havde behov for mere viden og information om emnet, før det var noget jeg delte ud af, og også noget jeg selv kastede mig ud i. Det handler nemlig om p-piller.
Og det er et emne som jeg har diskuteret med mig selv om hvorvidt at jeg skulle dele herinde, da jeg synes det er ret grænseoverskridende at dele ud af. På den anden side, så synes jeg også bare at det er enormt vigtigt, og jeg håber at det kan sætte nogle tanker og overvejelser igang.

Konsekvenser ved p-piller
Der er mange konsekvenser ved at tage p-piller, og det er lidt skræmmende at man ikke bliver mere oplyst om dette før at man får adgang til dem. Jeg kan huske at det eneste jeg har fået at vide af min læge omkring ulemper ved p-piller det var at nogle kan få blodpropper (hvilket allerede er ret slemt), og det skulle jeg bare komme ned og få tjekket op på engang imellem, ellers var der ikke noget. Men når jeg nu har læst mere omkring p-piller har jeg fundet ud af, at der er virkelig mange konsekvenser ved at tage dem. Man kan også få slemme hovedpiner, nogle tager meget på i vægt af dem, du kan miste sexlysten og meget mere. Derudover kan man få enormt uren hud når man stopper med dem, og der kan gå lang tid før man får sin menstruation igen.

Alternative Metoder
Det startede egentlig med at jeg så nogle youtube videoer om piger som ikke var på p-piller længere, men som istedet brugte denne maskine kaldet ‘Lady Comp’. Selve maskinen bruger du til at tage din temperatur hver morgen, og så giver den dig rød/gul/grøn signal om hvornår at det er sikkert, eller ikke sikkert at have sex. For det viser sig faktisk at man kun kan blive gravid i 5 dage i ens cyklus! 5 dage! Og jeg som altid har troet at man kunne blive gravid hele tiden – det siger vidst lidt om min seksual undervisning i skolen.

Nå, men jeg så altså disse videoer og tanken om ikke at fylde ens krop med hormonelle piller hver evig eneste dag virkede bare så rigtig. For jeg synes at det virker så forkert at proppe sin krop med hormoner, og også bare det at man kan kontrollere sin menstruation og faktisk kan springe menstruationer over med p-piller, det virker bare så forkert. Især når jeg prøver at være sund på alle andre områder i mit liv, så virker det bare virkelig modsigende at man tager en lille pille hver dag som så ødelægger hele ens krop og system.

Men for at være ærlig har jeg ikke turde stoppe med p-pillerne endnu – for jeg skal i hvert fald ikke være gravid nu og her. Derfor har jeg ville være sikker på at jeg først lærte en masse omkring disse alternative beskyttelses metoder. Så jeg lånte bogen ‘Taking Charge of Your Fertility’ af en veninde, og læste alt det vigtige information og tog masser af noter. Derudover har jeg lyttet til en masse podcast og youtube videoer om selvsamme emne (og jeg skal nok linke til dem allesammen i dette indlæg). Jeg er nu ved at nå til det punkt hvor jeg føler at jeg snart er ‘mentalt’ klar til at prøve at stoppe. Dog er jeg også lidt skræmt, for der er mange skræmme-historier fra folk der stopper med p-pillerne (hvilket mest af alt viser hvor ekstremt meget at pillerne påvirker vores krop). Nogle oplever at der går flere år før de får deres menstruation igen, andre oplever at de får enorm uren hud. Problemet er jo så også, at man ikke kan stole på disse ‘alternative metoder’ (FAM – Fertility Awareness Method) før man har regelmæssig menstruation. Derfor skal man indtil da bruge kondom eller anden form for prævention.

Det skal lige nævnes at denne naturlige metode jeg snakker om (FAM), selvfølgelig kun er brugbar hvis man er i et fast forhold. For da man ikke bruger kondom eller andet til at beskytte sig med, så er man altså stadig modtagelig overfor kønssygdomme.

Min Plan
Jeg har lagt mig en plan for forløbet. Jeg skal først lige spare lidt op, for jeg vil gerne købe ‘lady comp’ computeren til at kunne tracke min cyklus med, og dermed også bruge den som redskab til at vide hvornår det er sikkert at have sex uden at der er chance for at man bliver gravid. Det er altså step 1 at få skaffet mig denne computer først. Derudover skal jeg have læst mere op på de forskellige kost tilskud jeg kan tage inden jeg stopper med at tage pillerne og efter, i håbet om hurtigt at kunne balancere mine hormoner, og forhåbentlig ikke få alt for mange bivirkninger (uren hud og fraværende menstruation). Når jeg har fået disse ting på plads og er et sted i mit liv hvor jeg føler at jeg er klar til det, så er planen altså at stoppe.

Mit Råd
Jeg anbefaler selvfølgelig ikke at man bare pludselig stopper med at tage p-piller. Man skal sætte sig ned og lære omkring andre metoder, og sætte sig ind i det. Men jeg ville måske anbefale yngre piger at de ikke bare skal til at begynde på p-piller bare for fx at kunne styre deres menstruation, eller fordi nogle siger at det kan hjælpe på uren hud.

Relevante links:
10 Most Common Birth Control Pill Side Effects (artikel)
The Pill, Periods and Fertility With Dr Nat Kringoudis (podcast)
Christine Bonde om P-Piller og Hormonel Ubalance (podcast)
Natural Birth Control (youtube video)
5 Tips for Healthy Fertility on a Vegan Lifestyle (youtube video)
Taking Charge of Your Fertility (bog)

Redskaber til at holde styr på din cyklus:
Lady Comp (computer)
Clue (app)
Monthly-Cycle (app)

This is something I’ve been wanting to write about for a looooong time. But I felt like I needed more knowledge and information upon the topic before I shared anything, or started throwing myself out into it. It’s about birth control pills (the contraception pill).

And this is a topic I’ve discussed with myself whether I would share in here or not, since I find it to be a very ‘crossing-the-boundaries’ topic. But on the other hand, I just find it so important, and I hope that this can get some thoughts started and make you consider some things.

Consequences of birth control pills
There are many consequences when it comes to the contraception pill, and it’s quiet scary that we are not told about these when we first get access to the pill. I remember that the only thing my doctor mentioned about the pill was that some might get higher blood pressure and have a risk of getting blood clots (which is already pretty bad), and I just had to come down to the doctor once in a while to get my blood pressure checked, and that was all. But now that I’ve read about the birth control pill, I’ve found out that there are so many more consequences. You can get really bad headaches, you can gain weight, you get the risk of decreasing your libido and much more. Besides that you can get really bad skin and break out once you stop taking the pill, and there can go a long time before you get your menstruation back.

Alternative Methods
It all started when I was watching some youtube videos about some girls that did no longer take the pill, but instead used a machine called ‘Lady Comp’. This machine you use to take your temperature every morning, and then it will either give you a red/yellow/green light about whether it’s safe or not to have sex. Because it turns out, you can actually only get pregnant within 5 days of your cycle! 5 days! And I who always thought that you could get pregnant the entire time – that says something about my sexual education in school.

Well, but these videos and the thought about not filling my body with hormonal pills every single day just seemed so right. Because I truly think it’s wrong to fill my body with hormones, and also just being able to control your menstruation and skip some with the birth control pill, it just seems so wrong. Especially when I’m trying to be as healthy as possible in so many areas of my life, then it just seems very contradictive to take  a little pill each day which messes up your body and system.

But to be honest I have not had the courage to stop with the pills yet – because I certainly do not want to get pregnant right now. Therefore I wanted to be sure to learn a lot about these alternative methods of protection before I stopped. So I borrowed the book ‘Taking Charge of Your Fertility’ by a friend, and read all the important parts and took lots of notes. Besides that I’ve also been listening to lots of podcasts and watches youtube videos about the same topic (I’ll link them all below in this post). And I’m about to reach the point where I feel mentally prepared to stop. But I’m still a bit scared of the stories I’ve heard from people getting off their birth control (which once again shows how extreme these pills affects our body). Some experience that there can go several years before they get their menstruation back again, other experience that their skin break out. And the problem is also that you cannot rely on these alternative methods (FAM – Fertility Awareness Method) before you get your menstruation back regularly. Therefore you need to use a condom or some other protection in the meanwhile.

I just want to mention that this natural method that I talk about, is of course only useful if you are in a committed monogamous relationship. Because since you do not use a condom or anything else to protect yourself with, you can therefore still get sexually transmitted diseases.

My Plan
I’ve made myself a plan for this process of quitting with my birth control pill. First I want to save up and buy the ‘lady comp’ computer to track my cycles with, and also use this device for knowing when it’s safe to have sex without having the risk of getting pregnant. This is step 1. Besides that I want to read more about the different supplements that you can take before stopping with the pill, in the hope of balancing out your hormones, and hopefully not get as many side effects (skin breaking out and loss of menstruation). So when I got these things in place and when I’m at a place in my life where I feel ready for it, the plan is to stop.

My Advice
I of course do not recommend that you just all of sudden stop taking your birth control pill. You need to put yourself into this stuff and learn about the different methods and understand them. But I would advice younger girls not just to begin taking birth control pills just to fx being able to control their menstruation, or because it might help get clearer skin.

Relevante links:
10 Most Common Birth Control Pill Side Effects (article)
The Pill, Periods and Fertility With Dr Nat Kringoudis (podcast)
Christine Bonde om P-Piller og Hormonel Ubalance (podcast) (Danish)
Natural Birth Control (youtube video)
5 Tips for Healthy Fertility on a Vegan Lifestyle (youtube video)
Taking Charge of Your Fertility (book)

Devices to keep track of your cycle: 
Lady Comp (computer)
Clue (app)
Monthly-Cycle (app)