Browsing Tag

vata

Health Holistic beauty & skincare

VATA SKINCARE TIPS

If you have been following along in here, you might know that my predominant dosha according to Ayurveda is ‘vata’.
I have written a longer blogpost before about what ayurveda and doshas are, and what the characteristics are for each dosha. But, today, I want to share some vata skincare tips with you.

 

Characteristics for vatas

You are most likely thin and have a delicate body type. You are prone to dryness, flakiness, dark sports, and premature fine lines and wrinkles (Hello me! Whenever it gets just a bit colder in, my skin are very prone to become dry).

Your skin type is normal to dry.

 

There are plenty of things you can do to ‘balance’ an imbalance. Here are some tips I’ve found, which can help your skin if you are predominantly vata.

TIPS FOR VATAS

Create routines

Try to create some routines and stick to them. Vatas are known for their creativity and tons of ideas, but they have a hard time sticking to things, even though they would benefit highly from this. Try to create some routines for yourself to get more grounded.

Get regular sleep

In connection with routines, getting a regular sleep is also so important. Try to go to bed at the same time each night, and you can also try to create a before-bed-time routine, something that relaxes you, calms you down and prepares you for sleep. That could be making a little evening skincare routine, with candles, slow music, followed by reading a book in bed with low lights.

 

Keep warm

Vatas freeze very easily (my boyfriend can vouch for this, I almost always have cold hands or feet). To balance vata it is therefore very important to keep your body warm. Wear warm clothes, gloves, scarfs. Eat warm food (soups, sautéed veggies). Drink herbal teas.

 

Gentle movement

Don’t over-exercise, but strive for more grounding activities. This could be yoga, walking, pilates, swimming, dancing, or shorter hikes.

Eat healthy fats

Healthy fats are so good for you and your skin, since these really moisturise your skin from the inside and out, and really keeps the skin hydrated. Healthy fats includes nuts, seeds and avocados.

 

Use gentle and moisturising skincare products

Use very gentle cleansers, so you don’t over-dry your skin. If you are a vata, you might know that feeling of very sensitive and irritated skin after having cleansed your face with a very ‘harsh’ cleanser – I do. For many years, when I was younger, I believed all those magazines telling me to buy this and that product to get rid of pimples etc., and all of the products were very harsh, so my skin for sure didn’t like that. After cleansing your face, you should moisturise it immediately after, to keep your skin hydrated. Look for warming and very moisturising products to use on your skin fx sesame, olive oil, shea butter and honey.

 

Cooked vegetables

Vatas need more warm, cooked vegetables. They do not do as well with raw vegetables, since this can help contribute to dryness and slow down digestion. Vatas usually already have slow digestion, so eating raw vegetables does not work that well for them. Try lightly cooking or steaming your veggies instead. Eating warm veggies is very grounding for vatas, which is exactly what they need. Warm veggies will also help warm them up from the inside and out.

 

Read also: The 3 Ayurvedic Doshas 

Health Sustainable & Conscious living

WHAT IS AYURVEDA?

Hvad er ayurveda? Det var faktisk noget jeg selv spurgte om for cirka et halvt år siden. Jeg kan huske første gang jeg mødtes med Ida, at hun nævnte ayurveda og jeg tænkte “ayur-hva-for-noget?”. Jeg havde aldrig hørt om dette udtryk før, men tak for at jeg lærte omkring det, for nu er jeg enormt fascineret af det.

Hvad er ayurveda?
Ayurveda er en indisk lægevidenskab, og filosofien bygger ikke kun på behandling ligesom det gør i vestens lægevidenskab, men også på forebyggelse. Man kigger altså både på hvad mad man kan spise, hvordan man kan bevæge sin krop, hvordan man kan få et sind i balance og meget mere for at få en krop i balance og leve et sundt liv. Alt hvad jeg elsker! Jeg er nemlig en ultimativ “sucker” for alt hvad der handler om sundhed og helse.

De 3 doshaer
Ayurveda er den overordnede filosofi. Men indenfor ayurveda er der 3 doshaer. Disse er kaldet vata, pitta og kapha. Alle mennesker rummer alle 3 doshaer, men typisk har man en eller to som er mere dominerende. Man kan tage en ayurveda test og finde frem til ens midlertidige dosha. Jeg har fundet ud af at jeg primært er en vata.

Når man så kender til sin dosha, så kan man læse om forskellige tips og tricks man kan gøre brug af for at holde sig selv i balance, og dermed ikke komme ud af balance. For når man kommer ud af balance, så er det at man begynder at kan få problemer, såsom at blive syg, få dårlig mave, blive stresset og meget andet – altså, alle de ting man gerne vil undgå.

Jeg er enormt fascineret af hele denne tankegang, og det er især det jeg læser og ser en del dokumentarer om for tiden. Jeg er så heldig at min kæreste og jeg skal til Thailand til Oktober, og det hotel vi skal bo på faktisk har fokus på ayurveda – hvilket jeg kun er endnu mere spændt på nu!

Hvis du gerne vil lære mere om ayurveda så kan jeg anbefale dig at læse Karen Pallisgaards bog “begynder yogabogen” hvor man netop kan tage en ayurveda test og læse meget mere om de forskellige typer doshaer. Derudover har jeg også bogen “Perfect Health” af Deepak Chopra til gode, som også har fokus på ayurveda. Jeg kan også anbefale at abonnere på gaia.com, hvor der også er en masse små videoer om ayurveda at finde.

Kender du allerede til ayurveda? Og i så fald, hvilken er din primære dosha?

What is ayurveda? That was actually something I asked myself about half a year ago. I remember the first time I met Ida, and she mentioned ayurveda and I thought “ayur-what?”. I had never heard that expression before, but I am so grateful that I now know about it, because I’m truly fascinated by it. 

What is ayurveda?
Ayurveda is a traditional indian medicin science, and the philosophy is not just focused upon treatment like it’s done in western medicin, but also on prevention. You both look at what you eat, how you move your body, how you can create balance in your mind and much more in order to get a body in balance and live a healthy life. Everything I love! Because I truly am a “sucker” for everything that has to do with health and wellness.

The 3 dosha’s
Ayurveda is the overall philosophy. But within ayurveda there are 3 dosha’s. These are called data, pitta and kappa. All humans contain all 3 dosha’s, but typically you’ll have one or to which are more dominating. You can take an ayurveda test and find which is your temporary dosha. I’ve found out that I’m primarily a vata. 

When you know your dosha, you can read about different tips and tricks which you can use to keep yourself in balance and thereby not get out of balance. Because when you get out of balance, that is when you start to get problems, like becoming sick, get an irritated stomach, get stressed and much more – all those things that you want to avoid.

I’m very fascinated by this philosophy, and that is especially what I’m currently reading and watching documentaries about. I’m so lucky that my boyfriend and I are going to Thailand in October, and the hotel that we’re going to stay at actually has focus on ayurveda – which I’m just even more excited about now!

If you want to learn more about ayurveda, then I can recommend you to read Karen Pallisgaard’s book “begynder yogabogen” (only in Danish), where you can take an ayurveda test and learn about the different dosha types. Besides that I also have the book “Perfect Health” by Deepak Chopra waiting for me, which also has focus on ayurveda. I can also recommend subscribing to gaia.com, where you can watch a lot of small videos about ayurveda. 

Do you already know about ayurveda? And if you do, which is your primary dosha?

Read also: Establish a good morning routine