Happiness Inspiration

ATTRACTING LIKE-MINDED PEOPLE

I dag ville jeg komme lidt ind på det med at skabe kontakter og venskaber med folk med samme interesser som en selv. Hvis man har læst med herinde i noget tid, ved I godt at jeg er stor fan af ‘the Law of Attraction’ og ag jeg tror på, at man kan tiltrække de ting man lægger sit fokus på. Dette gælder også med venskaber og bekendtskaber.

Først og fremmest, skal jeg lige sige at jeg har nogle fantastiske venner i forvejen, og det bestemt ikke er fordi at jeg ‘mangler’ venner. Men, jeg har søgt lidt efter nogle venskaber som har samme store interesse indenfor nogle af de samme felter som mig (selvudvikling, sundhed, holistisk livssyn, vegansk mad). Og da jeg ligesom blev klar over, hvad det var jeg søgte, fandt jeg ud af at jeg også måtte foretage noget handling, for ligesom at tiltrække nogle af disse slags mennesker ind i mit liv.

Dette er utrolig nemt at gøre i dag via sociale medier. Prøv at tænk på hvor nemt du har adgang til mennesker fra hele verden, som har samme interesser for dig. Det eneste du skal gøre, er at ‘put yourself out there’. Disse mennesker finder dig ikke, hvis du holder dig tilbage og ikke viser verden hvem du virkelig er, og hvad du interesserer dig for. Jeg har i mange år førhen stoppet med at skrive blogposts, dele ting på facebook eller instagram i frygt for hvad andre ville tænke om mig. Men, det er jeg kommet frem til er det dummeste i hele verden. 1. Fordi jeg ikke får lov til at være mig selv og den jeg virkelig er, og 2. Fordi jeg på den måde aldrig kan tiltrække nogle venner, som har samme interesse – for hvordan skulle jeg kunne det, hvis de ikke engang ved at jeg har samme interesse.

Så, derfor er jeg begyndt at dele meget mere ud af mine tanker omkring sundhed, holistisk livssyn, og ikke mindst vegansk mad! Jeg er så interesseret i disse sager, og jeg vil mægtig gerne have venskaber hvor jeg kan snakke yderligere om disse emner, og lære endnu mere, og bare have et fællesskab omkring noget som man synes er interessant.

Og, det giver faktisk pote. Jeg har mødtes med, og har fået en fantastisk veninde i Ida, som virkelig har mange af de samme interesser som mig. Og jeg får flere og flere følgere på Instagram, som jeg også hurtigt følger tilbage fordi deres profiler bare udstråler lige nøjagtig de samme interesserer som jeg har. Jeg synes det er fantastisk at møde nye mennesker med samme interesse – og jeg er altid åben for at mødes og snakke, for man skal endelig ikke give op på muligheden for et nyt venskab. Relationer er noget af det vigtigste vi kan have her i livet, og lige så vigtigt som det er at vedligeholde gamle (gode) relationer, mindst ligeså vigtigt tror jeg at det er at være åben for nye relationer og lukke nye mennesker ind i sit liv, som man kan lære af.

Så vær endelig ikke bange for at række hånden ud og være den første til at spørge folk om noget. Skriv til folk med samme interesserer som dig, du ved aldrig hvornår et nyt venskab blomstrer. 

Today I wanted to talk about creating connections and friendships with people who have the same interests as you. If you’ve been reading my blog for a little while, you know that I’m a huge fan of ‘the law of attraction’ and I believe that you can attract the things that you put your focus on. This also goes for friendships and relations.

First of all, I just want to point out that I have some amazing friends, and that it’s definitely not because I’m ‘lacking’ in friends. But, I’ve been searching for some more friendships with people with similar interests as me (self development, health, holistic point of view, vegan food). And when I realized that this was what I was looking for, I found out that I had to take action, in order to attract people like these into my life.

And this is incredibly easy to do nowadays through social medias. Just think of how easy it is for you to connect with people from all over the world who have similar interests as you. The only thing that you have to do, is to out yourself out there. These people does not find you, if you are holding yourself back and are afraid to show the world whom you really are, and what you are interested in. I’ve experienced this and this has stopped me from writing blogposts, sharing things on facebook or instagram, just because I was afraid of what people might think of me. But, that is the stupidest thing you can do. 1. Because you don’t get to be who you really are, and 2. Because in that way you cannot attract like minded people which have the same interests as you – because how should you do that, if they don’t even know that you have the same interests. 

So, therefore I’ve started sharing a lot more of my thoughts about health, living a holistic life, and not least, my love for vegan food! I’m so interested in these subjects and I love to have friendships where I can talk even more about these things, and learn more about it, and just have a connection around these things that I truly find interesting.

And, it actually pays off. I’ve met and got an amazing friend, Ida, whom have so many similar interests as me. And I get more and more followers on Instagram, which I’m quickly following right back because their profile just sends out a vibe of the exact same things that I’m interested in. I think it’s amazing to meet new people with the same interests – and I’m always open for meeting and talking, because you should not give up any change for a possible new friendship. Relations are one of the most important things in life, and just as important as it is to maintain old (good) relations, it is just as important to be open to new relations and let new people into your life, which you can learn from.

So don’t be afraid to be the first one to reach out to others. Write to people with similar interests as you, you never know when a new friendship will blossom. 

Read also: Make a list of why you love someone

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    ADVICE TO MY YOUNGER SELF - CAMILLA TROMBORG
    March 7, 2017 at 10:50

    […] Read also: Attracting like-minded people […]

  • Leave a Reply