Browsing Tag

visualizing

Inspiration Self-development

VISUALIZE YOUR FUTURE SELF

Do you ever allow yourself to dream big? To envision your future just as you would like it to be? If not, now is the time. Time to visualise your future self. Grab your pen and paper, make yourself a nice cup of tea, and fill out these questions ☕️✨

“We tend to overestimate what we can do in a day, and underestimate what we can do in a year” – unknown

Here are some questions I would like for you to answer for yourself. I personally love this exercise – as it helps to remind you, that you might not be able to accomplish much in the next week or month – but if you keep taking action and move in the right direction, you can reach SO much within the next 6 months, year or the next 5 years

Allow yourself to dream big, set actionable steps and just take one step at a time – and then the next, and the next and so on ✨

Read also: Year & Quarterly Goals (Printable PDF files)

Inspiration

HOW TO SET GOALS AND ACHIEVE THEM

Nyt år, nye mål, nye drømme! Så blev det 2017, dagen i går brugte jeg på at ligge på langs på sofaen hele dagen og se film og sove. Jeg drikker stort set aldrig, og når jeg så gør, så rammer det hårdt, så jeg var mildest talt træt i går. Men, i dag er jeg frisk, og jeg er SÅ klar på det nye år! Jeg har store ambitioner både mht. træning og smidighedsforbedring, jeg vil være mere ude i naturen, jeg vil lave flere blogindlæg og videoer og meget mere. Men, nok kan det være godt at have mange tanker om hvad man gerne vil og hvad man går og drømmer om – men det sker sgu bare ikke, hvis man ikke laver sig nogle realistiske planer for hvordan man vil realisere sine mål og drømme.

Jeg har efterhånden læst og set en del videoer omkring det med at opnå sine mål (for sådan noget interesserer mig voldsomt meget). Så det tænkte jeg, at jeg ville dele lidt ud af her, og måske inspirere nogle af jer, til at sætte jer nogle mål og gå efter at opfylde dem.

1. Find ud af hvad du vil, og hvorfor du vil det
En ting er at sige at man gerne vil noget. Men en anden ting er at finde ud af, hvorfor man egentlig vil det? Hvad er det der gør at du gerne vil det her? Vil det bringe dig noget godt i livet? Hjælper det dig? Skriv ned hvilke ting du gerne vil opnå, og skriv samtidig ned hvorfor du gerne vil opnå det. Dette hjælper dig med at finde motivationen til at blive ved med at prøve at opnå dit mål, fordi du har en specific grund til hvorfor at du gerne vil gøre det.
For eksempel, så vil jeg gerne få gået flere ture og være mere ude i naturen. Men hvorfor vil jeg dette? Dette vil jeg fordi, det for det første er meget sundt og godt for os at få frisk luft, og solskin, men også fordi at hver gang jeg er ude i naturen, så bliver jeg fyldt op med glæde. Underligt nok, kan det alligevel være svært at tage mig sammen til at gøre dette, selvom jeg ved hvor meget jeg vil få ud af det.

2. SMART planlægning
Har du nogensinde hørt om ‘SMART’ mål? SMART står for Specific, Measurable, Achieveable, Relevant og Timely. Når du sætter dig selv nogle mål, kan du altså gøre brug af SMART målsætningen. Dette gør du ved at tænke over, at dine mål skal være specifikke. Det skal altså ikke være noget så flyvsk som ‘jeg vil gerne blive bedre til at træne’, nej, istedet skal du fx skrive ‘jeg vil træne 4 gange om ugen’. Dette hænger også sammen med det næste punkt ‘Measureable’, hvis du skriver at du vil træne 4 gange om ugen, så er det også nemt at holde styr på, om du faktisk får gjort dette. Næste punkt er achieveable, her skal du tænke over, at dine mål også skal være realistiske, man må godt drømme stort, men vær også realistisk. Det næste punkt, hænger sammen med det jeg skrev ovenover – dine mål skal være relevante for dig. Er det faktisk noget du gerne vil og hvorfor vil du det? Det sidste punkt omhandler tid. Sæt dig selv en tidsfrist for hvornår du vil nå dine mål, for ellers har du ikke noget konkret at gå efter.

3. Bryd dine mål ned til mindre mål
Når du har fået skrevet dine ‘SMART’ mål, så er det tid til at gøre det mere håndterbart for dig selv – at gøre det lettere at gå til. En ting er at man gerne vil ‘rejse til Thailand’, for at tage et eksempel. Men det er dyrt at rejse til Thailand, og du kommer ikke dertil, hvis du ikke har pengene. Derfor skal du bryde dit store mål (rejse til Thailand) ned til mindre mål, såsom ‘spar 1000 kr. op hver måned’. Ved at lave små delmål, som er lettere at gå til, hjælper dette dig med at komme nærmere og nærmere dit store mål, uden at det hele bliver for overvældende og totalt urealistisk for dig.

4. Visualiser
Det næste jeg har i tankerne omkring at opnå sine mål, er at visualisere. Lav for eksempel et vision board, hvor du klipper billeder og ord ud, af dine drømme. Kig på dette dagligt, og forestil dig at du allerede har opnået dine mål og drømme. Dette kan hjælpe dig med at holde motivationen, og hjælpe dig med at opnå dine mål.

5. Gå igang!
Det aller sidste der skal til for at du kan begynde at opnå dine mål, er at begynde! Gå igang! Start nu, ikke i morgen, men nu. Få styr på dine delmål, og gå igang.

Jeg håber at I derude kan bruge nogle af disse tips til noget, og lad os gøre en indsats for at opnå vores mål og drømme! Hvis I har flere gode tricks til hvordan man kan holde styr på sine mål og realisere dem, så skriv endelig i kommentarfeltet!

New year, new goals, new dreams! Then it became 2017, and I spend all day yesterday on lying on my couch watching movies and sleeping. I almost never drinks, so when I do, it hits me pretty hard, and I was so tired yesterday. But, today I’m feeling a lot more fresh and I’m SO ready for the new year! I’ve big ambitions both when it comes to training and my flexibility, I want to get more out in nature, and I want to make more blog posts and videos and much more. But, although it is good to have a lot of thoughts about what you dream about – it just ain’t gonna happen, if you don’t make some realistic plan for how you actually want to achieve your goals and dreams.

I’ve through the years read and watched a lot of videos about how to achieve your goals (because I’m damn interested in those kind of things). So I thought I would share some of it, and maybe inspire some of you, to set some goals and go after them.

1. Find out what you want, and why you want it 
One thing is to want something. But another thing is to figure out why you really want it? What is it that makes you want it? Will it bring you anything good in your life? Does it help you? Write down the things you want to accomplish and also write down the reasons for why you want to accomplish it. This will help you find the motivation to keep on trying to reach your goal, because you now have a specific reason for why you want to do it. For example, I want to walk and be more out in the nature. But why do I want this? This I want because, it is healthy and good for us to get some fresh air and sunshine, but also because every time I’m outside in the nature, it just fills me up with joy. Strangely enough, it can be really difficult to pull myself together and go for walks, even though it is something that I enjoy doing.

2. SMART planning
Have you ever heard about ‘SMART’ goals? SMART stands for Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely. When you set yourself a goal, you can use the SMART goal setting method. This you do, by thinking about that your goals should be specific. It cannot be something such as ‘I want to become better at training’, no, instead you need to say, fx, ‘ I want to train 4 times a week’. This also connects with the next point, ‘Measurable’, if you write that you want to work out 4 times a week, it is easy to keep track on if you are getting this done. Next point is achievable, here you need to think about if your goals are realistic, it’s okay to dream big, but be realistic. The next point, is connected to what I wrote above – your goals need to be relevant for you. Is this actually something you want and why do you want it? The last point is about time. Give yourself a time limit, a deadline, for when to reach your goals, because else you won’t have anything concrete to go after. 

3. Break down your goals into minor goals 
When you have written down your SMART goals, it is time to make it all more easy to get to action for yourself. One thing is to write ‘I want to travel to Thailand’, for example. But, it is expensive to travel to Thailand, and you won’t get there if you don’t have any money. Therefore you need to break down your bigger goal (travel to Thailand) into some minor goal, such as ‘save up 150 euros per month’. By making smaller goals, it makes it easier to take action, which will help you get closer to your bigger goal, without it getting too unrealistic and overwhelming. 

4. Visualize 
The next thing I have in mind to reach your goals, is to visualize. You can for example make a vision board, where you cut out pictures and words of your dreams. Look at your vision board daily, and imagine that you already have achieved your dreams and goals. This can help you keep the motivation, and help you reach your goals.

5. Take action!
The last thing that you need to do to reach your goal, is to start! Take action! Begin now, not tomorrow, but now. Make your minor goals clear, and begin. 

I hope that some of you out there can use these tips to anything, and then let’s make an effort to achieve our goals and dreams! If you have any more good tricks on how to keep track on your goals and how to reach them, please write a comment in the comment section!

 

 

 

 

Personal

DESK DREAMS AND LIFE UPDATE

Jeg er tilbage! Jeg har endelig fået afleveret mine to eksamener (Public Relations og Social Media Management), og er lykkelig, for jeg starter først skole igen i starten af februar, det er altså lidt vildt. Jeg har så mange ting jeg gerne vil nå, folk jeg vil se, osv. osv. Så det er skønt at have hele januar helt fri til alt dette. Jeg skal lige på arbejde hele weekenden, og mandag aften, men så er der juleferie!

Men, tænkte jeg lige ville komme med en mindre update, nu hvor jeg ikke har været aktiv herinde i alt for lang tid. Lige for tiden går jeg og drømmer om at lave et lille ‘mini kontor’ herhjemme. Pt. sidder jeg nemlig ved vores spisebord og laver lektier osv., hvilket egentlig også fungerer fint nok, men jeg vil enormt gerne have et lille sted hvor jeg kan sidde og føle mig ekstra produktiv, og som dermed kan være mit lille arbejdssted. Så jeg skal snart have købt mig et lille skrivebord (har allerede et i tankerne), og så have købt mig en stol dertil, og det er sådan set det. Så skal det måske dekoreres med et lille lys, og min kalender skal fast ligge på bordet. Ja, jeg har visualiseret det hele for mig, og tror at det bliver skide godt.

Nu til mine januar planer, for jeg har allerede mange ting jeg gerne vil, og tænkte at noget af det måske kunne inspirere jer, så dem får I her:

– læse ‘Better than Before’ af Gretchen Rubin
– læse ‘Harry Potter and the Cursed Child’ af J.K. Rowling
– læse ‘Linchpin’ af Seth Godin
(som I nok kan se, så får jeg ikke læst alle de fritidsbøger jeg gerne vil normalt når jeg studerer, så der skal pløjes bøger igennem nu)
– se Normann Copenhagen på Østerbro
– på Glyptoteket
– på Lousiana Museum
– få set en masse veninder
– på Cousins med min mor
– i genbrugsbutikker med min veninde, som lige har fået lejlighed
– få gået en masse ture
– undersøge hvor meget en altan vil koste at få lavet
– så småt begynde at forberede bachelor projekt

I’m back! I’ve finally handed in my two exams (Public Relations and Social Media Management), and I’m so happy, because my school first begin once in February again, it’s crazy. I have so many things I want to do, and people I want to see etc. So it’s absolutely wonderful to have all of January free for this. I just have to work all weekend and on Monday evening, and then it’s Christmas Holiday!

But I thought I would update you guys, since I haven’t been very active in here lately. At the moment I’m dreaming about making a little mini office in our apartment. Currently I’m just sitting at our Dinning table when I make homeworks etc., which is also working fine, but I really want a little place where I can just sit and feel extra productive, and which can function as my little working space. So soon I’m going to buy a little desk (I have one in my mind), and a chair for it, and that’s it. Maybe a little candle, and my calendar by the table. Yep, I’ve been visualizing this for myself, and I think it’s going to be so good.

Now for my January plans, cause I already have a lot in my mind, and I thought I would share it with you guys, if you could find any inspiration in it: 

– read ‘Better than Before’ by Gretchen Rubin
– read ‘Harry Potter and the Cursed Child’ by J.K. Rowling
– read ‘Linchpin’ by Seth Godin
(as you can see, I never get to read all my hobby books when I study, so I want to read a lot of them now)
– see Normann Copenhagen on Østerbro
– go to Glyptoteket
– visit Lousiana Museum
– see a lot of my girlfriends
– on Cousins with my mom
– in recycling stores with my friend, who just got her own apartment
– go for a lot of walks 
– investigate how much a balcony would cost
– slowly begin preparing for the bachelor project